Auditoria Sector Públic

La comissió es va constituir a mitjans del 2012 amb la finalitat de contribuir a la formació i creixement dels censors en l’àmbit dels serveis que es presten al sector públic, tant en les tasques d’auditoria de comptes anuals –dintre del marc normatiu vigent– com en la col·laboració amb els òrgans de control intern i extern en les seves tasques de control financer i fiscalització, respectivament, i en qualsevol altre tipus de col·laboració que els censors presten al sector públic.

En aquest sentit, la comissió es va crear amb una voluntat de transversalitat entre els auditors privats i els òrgans de control de sector públic, incorporant de forma permanent o, quan s’escaigui, de forma puntual a membres que representin a aquests òrgans.
 
Els seus objectius principals són la formació continuada, tant dels censors com de tots aquells altres interessats en la matèria, la introducció a les diferents matèries per a tots aquells professionals que ho requereixin i l’adequació de les activitats dels censors en l’àmbit del sector públic a les normes deontològiques, a les normes pròpies de la professió i a les específiques del sector públic que siguin d’aplicació.
 • Col·laboració en l’organització de la Jornada d’Auditoria del Sector Públic.
 • Participació en la revista núm. 81: “Resum de les sessions de la 9a Jornada d’auditoria del sector públic – Noves perspectives del sector públic”.
 • Coordinació conjuntament amb l'Escola d'auditoria activitats de formació relacionades amb el sector públic local.
 • En el si de la comissió es comparteixen experiències en feines del sector públic, es comenten legislacions en matèria d’administracions públiques i es comenten els aspectes tractats en la comissió del sector públic de l’ICJCE, per tal d’avaluar quines accions concretes cal desenvolupar de cara al col·lectiu.
 • Josefa Casas

  Josefa Casas

  Intervenció adjunta per a la seguretat social de la Generalitat de Catalunya

 • Miguel Ángel Catalán

  Miguel Ángel Catalán

  Auren Auditores SP, SLP

 • Joan Guerrero

  Joan Guerrero

  Sub-director General de Comptabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya

 • Yolanda Olius

  Yolanda Olius

  Grant Thornton, SLP

 • Pere Ruiz

  Pere Ruiz

  Faura-Casas. Auditors-Consultors, SL

 • Inma Rodríguez

  Inma Rodríguez

  Interventora Adjunta per al Control d'Entitats del Sector Públic

 • Petra Saiz

  Petra Saiz

 • Enric Sobrans

  Enric Sobrans

  Audria. Auditoria y Consultoria, SLP

 • Juan Ramon Tugas

  Juan Ramon Tugas

  Coordinador - Avanza Auditora

 • Jordi Vicente

  Jordi Vicente

  Uniaudit Oliver Camps, SL