El Col·legi

La missió del Col·legi és recollir les sensibilitats professionals i socials dels membres que representa; buscant camins, vies per complir les seves obligacions amb el col·lectiu i treballar per dur-les a terme, per fer material una visió: aconseguir el reconeixement públic del valor aportat per una professió -l'auditoria- que sempre ha anat lligada als termes fiabilitat, rigor, utilitat, indepèndencia i compromís.


El Col·legi -que fou creat el 28 de juny de 1995, per acord unànime del Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 7/1995, recuperant la institució creada ja l'any 1931 com Col·legi de Comptadors Jurats de Catalunya- és una corporació catalana de dret públic, que agrupa als professionals que tenen el títol de Censor Jurat de Comptes i que poden dur a terme a Catalunya les activitats pròpies d'aquesta professió, entre les quals hi ha la d'auditoria.

La finalitat principal del Col·legi és la defensa dels interessos de la professió, vetllant alhora perquè l'activitat professional dels col·legiats respongui a les necessitats de la societat, garantint l'acompliment de la bona pràctica i les obligacions deontològiques dels professionals.

Els professionals de l'auditoria, mitjançant la independència de criteri, la capacitació i l'experiència professional, són els garants de la fiabilitat i la transparència de la informació financera. Per això, des del Col·legi es facilita la formació constant dels seus membres en totes les especialitats que la professió requereix, així com la dels seus col·laboradors, donant alhora el suport tècnic i l'actualització de coneixements necessaris per a l'adequat desenvolupament de la tasca de l'auditor.