Convenis de col·laboració

 • Institut d'Estudis Financers

  Institut d'Estudis Financers

  Conveni per donar a conèixer i divulgar el Programa EFEC als col·legiats i oferir-los la possibilitat de presentar-se com a formadors voluntaris del programa.  
 • Universitat de Barcelona

  Universitat de Barcelona

  Conveni en qüestions d'interès comú relacionades en l'àmbit de l'auditoria, l'empresa i l'economia.
 • Fundació Ship2B

  Fundació Ship2B

  El conveni preveu que una comissió d’auditors sèniors crearà una eina de seguiment de projecte d’emprenedoria social que contemplarà la consultoria estratègica, l’àmbit de finances i l’impacte social del projecte.
 • Fundació Bosch i Gimpera

  Fundació Bosch i Gimpera

  L'objecte d'aquest conveni és la realització per part de l'Equip Investigador i a proposta del CCJCC, una investigación analitzant L'evolució del sector de l'auditoria de comptes al nostre país, la seva evolució en els darrers anys i l'anàlisi a futur.
 • Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral

  Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral

  L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (FEPSI) i el CCJCC per a la realització d'activitats acadèmiques i de recerca en l'àmbit de la prevenció de la corrupció.
 • FMC, CCJCC, CEC i CSITAL

  FMC, CCJCC, CEC i CSITAL

  El conveni s'inclou en el Pla d'Actuacions basat en nous criteris de bona governança, millora de gestió interna i modernització d'informació i suport als municipis. Es vol potenciar un major control i agilització de la gestió i òrgans de govern de l'entitat, orientada a l'assoliment d'objectius i un Codi de Bones Pràctiques, i la consolidació de l'auditoria externa.
 • Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

  Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

  L'objecte d'aquest conveni és impulsar i difondre a Catalunya la mediació com a mètode de resolució de conflictes, mitjançant la col·laboració entre el Centre de Mediació de Dret privat de Catalunya i el CCJCC, amb el compromís de desenvolupar les funcions que, com a col·legi professional en l'àmbit de la mediació, estableix l'article 22 de la Llei 15/2009.
 • Reempresa

  Reempresa

  Rebre assessorament, tant empresaris que cedeixen el seu negoci com emprenedors disposats a donar-los-hi continuïtat. El Centre de Reempresa de Catalunya s'està consolidant com una eina efectiva per evitar el tancament d'empreses i està desenvolupant una estratègia de màxima expansió a Catalunya per al període 2012-2016.
 • Oficina Antifrau

  Oficina Antifrau

  Col·laborar en matèria de prevenció de la corrupció i d'impuls de la transparència i la integritat. Col·laboració en l'elaboració i implementació de manuals de probitat, codis ètics i altres eines que contribueixin a potenciar les bones pràctiques en matèria de transparència i retiment de comptes.
 • Postgrau Auditoria Pública

  Postgrau Auditoria Pública

  El CCJCC, en col·laboració amb el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya (CSITAL), l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) i la Universitat de Barcelona (UB), col·laboraran en la realització del Postgrau en Auditoria Pública.
 • Universitat Abat Oliba

  Universitat Abat Oliba

  Acord de col·laboració amb la Universitat Abat Oliba per a la programació, realització i execució del Màster en Auditoria i Comptabilitat.
 • CECOT

  CECOT

  Acord de col·laboració per a l'impuls de la participació mútua en actes destinats a fer difusió de bones pràctiques en els àmbits que representen, col·laborar en la programació de cursos de formació contínua i reciclatge i cooperar en projectes emprenedors, de responsabilitat social i finançament empresarials.
 • CSITAL Catalunya

  CSITAL Catalunya

  Organització i execució conjunta d'accions formatives en matèries relacionades amb el règim jurídic, econòmic, pressupostari, comptable, fiscal i d'auditoria del sector públic, que siguin d'interès comú per als col·legiats d'ambdues institucions, així com per a altres professionals i empreses que desenvolupen la seva activitat o presten els seus serveis a les administracions públiques.   
 • ISACA Barcelona

  ISACA Barcelona

  Establir el marc i els mitjans per a la realització en comú d'activitats de divulgació, de formació i d'investigació que redundin en benefici d'ambdues parts. 
 • Diputació de Barcelona

  Diputació de Barcelona

  Establir un marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de Mercat de Treball de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, i el Col·legi amb la finalitat de treballar conjuntament per a la inserció laboral de les persones que presenten dificultats especials a l'hora de trobar un lloc de treball, tot respectant i assumint les diferències de cada persona.
 • Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

  Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

  La possibilitat de llogar-se mútuament els espais corresponents a sales i aules de formació que les dues entitats tenen en les seves respectives seus.

  La possibilitat que els col·legiats del Col·legi que actuï com a seu per a la realització de la formació pugui inscriure's en l'activitat oferta quan dita formació no estigui dirigida exclusivament al col·lectiu del Col·legi organitzador.

  La promoció de la realització d'activitats formatives conjuntes que puguin ser de profit per ambdós col·lectius.

  La creació d'una Comissió Mixta perquè serveixi de nexe d'unió entre les dues Corporacions i examini les propostes, queixes i problemes que advocats i auditors plantegin davant dels seus Col·legis pel que fa a l'actuació de l'altre col·lectiu professional, a fi i efecte d'elaborar protocols comuns d'actuació i coordinació col·legial.
 • Ajuntament de BCN - Institut Municipal d'Hisenda

  Ajuntament de BCN - Institut Municipal d'Hisenda

  Utilització de mitjans telemàtics per a la tramitació en nom de terceres persones. L'Institut Municipal d'Hisenda ha creat la Carpeta Professional, un aplicatiu portal que permet fer una sèrie de gestions via telemàtica a tots els professionals i als seus col·laboradors o empleats.
 • ACCID

  ACCID

  El Col·legi, com a soci fundador de l'ACCID té representació en la seva Junta, dona suport a l'entitat en els actes que organitza per potenciar les relacions entre professionals i col·labora en les comissions de treball i en la informació comptable que aquesta genera.