Comissió deontològica

La Comissió Deontològica és l'òrgan competent per acordar, si escau, l'inici del procediment sancionador, designar-ne l'instructor/a i formular la proposta de resolució.

La Comissió Deontològica també atendrà les queixes dels usuaris pels serveis professionals prestats per les persones col·legiades relatives a l'exercici de la professió de censor/a jurat/ada de comptes.

Són membres de la Comissió:

 • José Luis Fernández Baños

  José Luis Fernández Baños

  President

 • Josep Maria Martí Queralt

  Josep Maria Martí Queralt

  Vocal

 • Josep Pou Seto

  Josep Pou Seto

  Vocal

 • Ramon Riera Creus

  Ramon Riera Creus

  Vocal

 • Ramon Roger Rull

  Ramon Roger Rull

  Vocal