Assemblea general

L'Assemblea general és l'òrgan sobirà del Col·legi i els seus acords obliguen a tots els membres, inclosos els absents i els dissidents, si n'hi hagués.

Els Estatuts del Col·legi, en el seu capítol segon, dediquen els articles 16 a 30, ambdós inclusiu, a establir i regular el funcionament de l'Aseemblea general, des de la seva convocatòria, presidència, temps de celebració, fins la presa d'acords, mocions de censura i nomenament de comissions.

L'Assemblea general es reuneix dins els quatre primers mesos de l'any per aprovar els comptes anuals auditats i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior i es torna reunir l'últim trimestre de l'any per a l'aprovació del pressupost de l'exercici següent.

Els col·legiats tenen el dret de formular proposicions concretes adreçades al Consell directiu perquè siguin sotmeses a deliberació i votació de l'assemblea convocada. Aquestes propostes han de ser presentades per escrit i signades, com a mínim, pel 5% dels col·legiats i amb cinc dies o més d'anticipació a la data de la celebració de l'assemblea prevista.