Espai tècnic

Publicació del llibre ? La pregunta de la setmana

Recopilació de la publicació setmanal preparada pel Departament tècnic i revisada pel Comitè tècnic del Col·legi. Accés

Resolució de 5 de març de 2019, de l'ICAC, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital

Desenvolupa els criteris per a la presentació d'instruments financers en els comptes anuals de les societats de capital, i per aclarir les implicacions comptables derivades de la normativa continguda en el TRLSC i la Llei de modificacions estructurals. 
Resulta d'aplicació als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l' 1 de gener de 2020.

Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22 / 2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.

Publicada la nova regulació en matèria d'informació no financera i diversitat que amplia el contingut de l'estat d'informació no financera i el nombre d'entitats que l'hauran de formular. Resulta d’aplicació per als exercicis econòmics iniciats a partir de l'1 de gener de 2018.