Espai tècnic

Flaixos impactes de la Covid-19

Resum en forma de flaixos dels possibles impactes de la Covid-19 que, amb caràcter general, poden afectar a la comptabilitat de l’exercici 2020 i a les auditories dels  comptes anuals corresponents a aquest exercici. Document fet en col·laboració amb el Comitè tècnic del Col·legi, Accés

NIA-ES

Resolució de 27 d´octubre de 2020, de l'Institut de comptabilitat i auditoria de comptes, per la qual es  publica l'adaptació de les normes internacionals d'auditoria per a la implantació a Espanya, "Auditoria d'estimacions comptables i informació relacionada a divulgar", NIA-ES 540 (revisada); i la modificació de la norma tècnica d'auditoria "Responsabilitats de l'auditor respecte l'altra informació", NIA-ES 720 (revisada).

Correcció d´errades: Corrección de errores en la NIA-ES 540 (revisada), publicada por Resolución del ICAC de 27 de octubre de 2020. Advertido error en la redacción del apartado 10 de la Norma Técnica de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España, “Auditoría de estimaciones contables y de la correspondiente información a revelar”, NIA-ES 540 (revisada), se publica la corrección correspondiente. El contenido del apartado 10 de la NIA-ES 540 (revisada), que dice: “10. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2019.” Debe sustituirse por: “10. Apartado suprimido.”

Publicació del llibre ? La pregunta de la setmana

Recopilació de la publicació setmanal preparada pel Departament tècnic i revisada pel Comitè tècnic del Col·legi. Accés