Espai tècnic

Llançament de la base de dades de consultes tècniques

Ja podeu accedir  a  la base de dades de consultes tècniques del Departament Tècnic i de Qualitat de l' ICJCE i del Col·legi. Conté consultes tècniques sobre auditoria i comptabilitat, qüestions de caràcter mercantil i sobre altres actuacions professionals.
Accés restringit a col·legiats i col·laboradors.

Normes de qualitat

Resolució de 20 d´abril de 2022, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es publiquen les normes de control de qualitat intern, “Gestió de la qualitat a les firmes d'auditoria que realitzen auditories d'estats financers” (NIGC1-ES), "Revisions de la Qualitat dels Encàrrecs" (NIGC2-ES) i la la Norma Tècnica d'Auditoria Gestió de la qualitat d'una auditoria d'estats financers (NIA-ES 220 (Revisada).

Accés a auditors informàtics d'ISACA Barcelona

En el marc del conveni de col·laboració signat amb ISACA Barcelona, aquesta institució posa a disposició del Col·legi una relació d'auditors informàtics disposats a col·laborar professionalment amb els auditors de comptes tant en les tasques pròpies d’auditoria com en el compliment de les obligacions d’organització interna i del treball i, fins i tot, en la realització de treballs diferents de l’auditoria.
Podeu consultar la relació d’auditors informàtics d’ISACA Barcelona als quals els auditors de comptes poden accedir-hi si requereixen la seva col·laboració, en els termes i condicions que totes dues parts acordessin mitjançant aquest link (cliqueu sobre “Relació d´auditors”).

NIA-ES 250 (R), 315 (R) i 610 (R)

Resolució de 14 d´octubre de 2021, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es  publica l'adaptació de les normes internacionals d'auditoria per a la implantació a Espanya, “Consideració de disposicions legals i reglamentàries en l'auditoria d'estats financers", NIA-ES 250 (Revisada), "Identificació i avaluació del risc d'incorrecció material", NIA-ES 315 (Revisada) i "Ús del treball dels auditors interns", NIA-ES 610 (Revisada).

NIA-ES 540 (R) i 720 (R)

Resolució de 27 d´octubre de 2020, de l'Institut de comptabilitat i auditoria de comptes, per la qual es  publica l'adaptació de les normes internacionals d'auditoria per a la implantació a Espanya, "Auditoria d'estimacions comptables i informació relacionada a divulgar", NIA-ES 540 (revisada); i la modificació de la norma tècnica d'auditoria "Responsabilitats de l'auditor respecte l'altra informació", NIA-ES 720 (revisada).

Correcció d´errades: Corrección de errores en la NIA-ES 540 (revisada), publicada por Resolución del ICAC de 27 de octubre de 2020. Advertido error en la redacción del apartado 10 de la Norma Técnica de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España, “Auditoría de estimaciones contables y de la correspondiente información a revelar”, NIA-ES 540 (revisada), se publica la corrección correspondiente. El contenido del apartado 10 de la NIA-ES 540 (revisada), que dice: “10. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2019.” Debe sustituirse por: “10. Apartado suprimido.”