Espai tècnic

NIA-ES 250 (R), 315 (R) i 610 (R)

Resolució de 14 d´octubre de 2021, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es  publica l'adaptació de les normes internacionals d'auditoria per a la implantació a Espanya, “Consideració de disposicions legals i reglamentàries en l'auditoria d'estats financers", NIA-ES 250 (Revisada), "Identificació i avaluació del risc d'incorrecció material", NIA-ES 315 (Revisada) i "Ús del treball dels auditors interns", NIA-ES 610 (Revisada).

NTA FEUE i NIA-ES 700 (R)

Resolució de 9 de febrer de 2021, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es publica la Norma Tècnica d'Auditoria sobre l'actuació de l'auditor en relació amb els estats financers presentats en el Format Electrònic Únic Europeu, i la modificació de la NIA-ES 700 (revisada) «Formació de l'opinió i emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers» Accés
 

RICAC ingressos

Publicada al BOE de 13 de febrer de 2021 la Resolució de 10 de febrer de 2021, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'emeten normes per al registre, valoració i elaboració de comptes anuals pel reconeixement dels ingressos per prestació de béns i la prestació de serveis.
Accés
 

Reglament de la Llei d' auditoria

Publicat al BOE del 30 de gener de 2021 el Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes. Accés
 

Modificacions al PGC, PGC Pimes, NFCAC i PGC ENL

Publicat al BOE del 30 de gener de 2021 el Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats aprovades pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d'adaptació de el Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre. Accés
 

NIA-ES 540 (R) i 720 (R)

Resolució de 27 d´octubre de 2020, de l'Institut de comptabilitat i auditoria de comptes, per la qual es  publica l'adaptació de les normes internacionals d'auditoria per a la implantació a Espanya, "Auditoria d'estimacions comptables i informació relacionada a divulgar", NIA-ES 540 (revisada); i la modificació de la norma tècnica d'auditoria "Responsabilitats de l'auditor respecte l'altra informació", NIA-ES 720 (revisada).

Correcció d´errades: Corrección de errores en la NIA-ES 540 (revisada), publicada por Resolución del ICAC de 27 de octubre de 2020. Advertido error en la redacción del apartado 10 de la Norma Técnica de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España, “Auditoría de estimaciones contables y de la correspondiente información a revelar”, NIA-ES 540 (revisada), se publica la corrección correspondiente. El contenido del apartado 10 de la NIA-ES 540 (revisada), que dice: “10. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2019.” Debe sustituirse por: “10. Apartado suprimido.”