Espai tècnic

Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22 / 2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.

Publicada la nova regulació en matèria d'informació no financera i diversitat que amplia el contingut de l'estat d'informació no financera i el nombre d'entitats que l'hauran de formular. Resulta d’aplicació per als exercicis econòmics iniciats a partir de l'1 de gener de 2018.