Espai tècnic

Resolució de 23/12/2016 de l’ICAC que modifica determinades Normes Tècniques d’Auditoria i el glossari de termes

Mitjançant la Resolució es modifiquen les NIA-ES 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 i 805; s’incorpora la NIA-ES 701 i es modifica el glossari de termes (es substitueix la nota aclaratoria de la definició de "Responsables del govern de l'entitat").  D'aplicació obligatòria en els treballs d'auditoria referits a comptes anuals o estats financers o un sol estat financer d' exercicis econòmics que s'iniciïn a partir del 17/6/2016, així com als estats financers intermedis corresponents a aquests exercicis econòmics. En tot cas, seran aplicables als treballs d'auditoria contractats o encarregats a partir l'1/1/2018.

Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifica el Pla general de comptabilitat, el Pla general de comptabilitat PIME, les Normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats i les Normes d’adaptació del pla general de comptabilitat a Entitats sense afany de lucre subjectes a la legislació estatal.

Entrada en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOE, amb efectes des de l'1 de gener de 2016 en els termes que estableix la disposició addicional segona.