Espai tècnic

Publicades 7 noves consultes en el BOICAC 110

Comptabilitat
Consulta 1
: Abast en les entitats sense ànim de lucre de les modificacions realitzades pel Reial decret 602/2016, de 2 de desembre .
Consulta 2: Facultat d'emprar els models abreujats en cas que s'elaborin comptes consolidats (Reial decret 602/2016, de 2 de desembre i NECA 4ª).

Auditoria
Consulta 1: Alguns aspectes relatius a l'auditoria d'entitats en les quals la normativa que els resulta d'aplicació, no estableix de forma expressa un marc normatiu d'informació financera.
Consulta 2Com cal interpretar l'article 4.2 del Reglament (UE) nº 537/2014, de 16 d'abril de 2014, sobre el percentatge límit que no han de superar els honoraris per serveis diferents d'auditoria.
Consulta 3: Sobre les condicions establertes per diverses institucions, en qualitat de tercers que no formen part del contracte d'auditoria, en relació amb el nomenament i actuació d'auditors de comptes que poguessin ser contràries a la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.
Consulta 4: Sobre el còmput del període de durada màxima del contracte d'auditoria en el cas de fusió de diferents EIP donant lloc a nova entitat d'aquest tipus, quan l'auditor que venia auditant les entitats fusionades ho és també de la nova entitat.
Consulta 5: Termini de contractació d'auditoria conjunta que pot acordar-se en el període addicional màxim de 4 anys, una vegada finalitzat el període màxim de contractació de 10 anys (article 40.1 de la LAC).

Resolució de 23/12/2016 de l’ICAC que modifica determinades Normes Tècniques d’Auditoria i el glossari de termes

Mitjançant la Resolució es modifiquen les NIA-ES 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 i 805; s’incorpora la NIA-ES 701 i es modifica el glossari de termes (es substitueix la nota aclaratoria de la definició de "Responsables del govern de l'entitat").  D'aplicació obligatòria en els treballs d'auditoria referits a comptes anuals o estats financers o un sol estat financer d' exercicis econòmics que s'iniciïn a partir del 17/6/2016, així com als estats financers intermedis corresponents a aquests exercicis econòmics. En tot cas, seran aplicables als treballs d'auditoria contractats o encarregats a partir l'1/1/2018.