Adaptacions sectorials

Detall i referències normatives de les adaptacions sectorials, sense incloure enllaç a la normativa corresponent.

1. Adaptacions sectorials anteriors al 2007 
 • Empreses constructores [BOICAC 12]
 • Federacions esportives [BOICAC 16]
 • Empreses immobiliàries [BOICAC 20 i 46]
 • Societats anònimes esportives i clubs esportius [BOICAC 23]
 • Empreses d'assistència sanitària [BOICAC 29]
 • Empreses del sector elèctric [BOICAC 33 i 45]
 • Empreses del sector vitivinícola [BOICAC 46]
 • Empreses del sector de transport aeri [BOICAC 48]
Adaptació parcial del pla general de comptabilitat en allò que correspon al tractament de la moneda distinta de l'euro


2. Adaptacions sectorials posteriors al 2007
 • Empreses concessionàries d'infraestructures públiques [BOE-A-2010-20053]
 • Societats cooperatives [BOE-A-2010-20034]
 • Entitats sense afany de lucre subjectes a la legislació estatal [BOE-A-2011-18458]
 • Fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de  Catalunya [DOGC 5288/2008 i DOGC 5716/2010] 

Addicionalment consultar els webs de: Per veure els plans sectorials de les entitats regulades per aquests.