Reglament de la Llei d’auditoria

Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes

Accés al document

El Reial Decret 2/2021 entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOE, es a dir, el 31 de gener de 2021 amb les següents excepcions:

  • El que disposen els articles 62 i 63.2 sobre honoraris serà aplicable als nous contractes que se signin o es prorroguin a partir de la data d'entrada en vigor del Reial Decret pel qual s'aprova aquest Reglament.
  • El que disposa el capítol IV del títol II, l'article 72.2 i l'article 87 del Reglament entrarà en vigor l'1 de juliol de 2022 i serà aplicable als treballs d'auditoria sobre comptes anuals corresponents a exercicis econòmics tancats amb posterioritat a aquesta data.
  • El que disposa l'article 65 del Reglament, respecte a la quantia mínima de la garantia financera, entrarà en vigor l'1 de juliol de 2021.
Mitjançant les disposicions transitòries primera a sisena es pretén facilitar l'aplicació d'aquesta nova regulació, especialment en relació amb els règims anteriors i amb els nous requeriments.