Pla General de Comptabilitat de la Petita i Mitjana Empresa i criteris comptables específics de les microempreses

Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat de la Petita i Mitjana Empresa i els criteris comptables específics de les microempreses

Legislació consolidada. Versió actualitzada al 30 de gener de 2021 amb el contingut del Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats aprovades pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d'adaptació de el Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre
Entrada en vigor: aplicable per a exercicis que s´iniciïn a partir de l'1 de gener de 2021

Legislació consolidada previa.