RECC

La figura de l’Expert Comptable està regulada des de fa més d’un segle en alguns països occidentals en els quals compta amb un gran arrelament social. No obstant això, a Espanya no ha seguit una evolució similar, i encara que el terme s’ha utilitzat amb relativa freqüència per definir a professionals de la comptabilitat, no existeix una acreditació similar a la d’aquests països.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes (CCJCC) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) han signat un acord per crear el Registre d’Experts Comptables de Catalunya, en endavant RECC (CEC-CCJCC).

Les principals funcions del RECC seran constituir-se com a entitat que acredita als professionals membres del CEC i del CCJCC com a Experts Comptables acreditats segons el sistema d’acreditació de l’Expert Comptable del Consejo General de Colegios de Economistas i de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

També donaran a conèixer a la societat els Experts Comptables acreditats segons el sistema d’acreditació CGE-ICJCE i vetllaran perquè els membres del RECC (CEC-CCJCC) tinguin accés a la informació i als serveis que, amb caràcter general, el REC (CGCE-ICJCE) presti als seus membres.

Finalment, contribuirà a la millora de la imatge dels experts comptables acreditats i incrementarà la seva presència davant de la societat.

El RECC (CEC-CCJCC) actuarà coordinadament amb el REC. La inscripció en el RECC comportarà automàticament la inscripció en el REC i viceversa.

L'àmbit territorial del RECC (CEC-CCJCC) és el territori de Catalunya.