Formació professional continuada

El text refós de la Llei 12/2010, d’auditoria de comptes ha establert, en el seu article 7, l’obligatorietat de la formació continuada per als auditors de comptes inscrits en el ROAC. Els articles 40 a 42 del Reglament de la Llei d’auditoria regulen aquesta obligatorietat, tant pel que fa a vies de formació per als auditors i àrees de coneixements, com pel que fa a les corporacions i institucions homologades per a l’organització de cursos, així com el control i justificació de la formació realitzada que cal aportar a l’ICAC.