Formació d'accés

Únicament i exclusivament resulten habilitades per a exercir l’activitat d’auditoria de comptes les persones físiques o jurídiques que, reunint els requisits que consten en els articles 33 a 37 del Reglament de la Llei d’auditoria, en el desenvolupament de l’article 8 del text refós de la Llei 12/2010, d’auditoria de comptes, figuren inscrites en el Registre oficial d’auditors de comptes (ROAC) de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC, Organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat).