Llistes d'experts i actuacions de torn

Fruit de les converses amb la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament, que agrupa organitzacions no governamentals d'arreu de Catalunya i que estatutàriament preveu l'obligatorietat que els seus associats presentin anualment els seus comptes auditats, el Col·legi manté una llista de censors exercents que la Federació distribueix entre els seus membres per tal de facilitar-los l'elecció d'un auditor. 
Per a inscriure's en aquesta llista cal tenir en compte que és necessària certa experiència en auditories d'entitats no lucratives, ateses les peculiaritats d'aquest tipus d'organitzacions. 

*D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer anomenat “Actuacions Administració Pública” propietat de “Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya” que té com a finalitat permetre la gestió del servei pel qual s’ha interessat al facilitar-nos les dades. No hi ha cap previsió de que aquestes dades puguin ser cedides a tercers sense el consentiment de l’interessat. Aquest autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals amb la finalitat esmentada del servei sol·licitat. Si vol exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte al tractament de les seves dades personals li demanem que ens ho comuniqui (carta o fax) a “Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034-Barcelona. Fax: 932521501, o ens remeti un correu electrònic a l’adreça electrònica següent: col.legi@auditors-censors.com
  • Administrador concursal
Segons estableix l’article 27.1 de la Llei 23/2003, de 9 de juliol, concursal, un auditor de comptes amb cinc anys d’experiència professional, amb especialització demostrable en l’àmbit concursal, pot ser designat com administrador concursal. També podrà designar-se a una persona jurídica en la qual s'integri, almenys, un advocat en exercici i un auditor de comptes.
A més, per ser designat caldrà, seguint l’article 27.3 de dita llei, estar inscrit en una llista, en els deganats dels jutjats competents, integrada pels professionals i les persones jurídiques que hagin posat de manifest la seva disponibilitat per a l'acompliment de les funcions d’administrador concursal, la seva formació en matèria concursal i, en tot cas, el seu compromís de continuïtat en la formació en aquesta matèria.
A tal efecte, els corresponents col·legis professionals presentaran, en el mes de desembre de cada any, per a la seva utilització des del primer dia de l'any següent, els respectius llistats de persones disponibles, incloses les persones jurídiques.
Així, durant el mes de setembre/octubre de cada any l’ICJCE (la gestió centralitzada facilita que el col·legiat pugui ser designat pels jutjats fora de l’àmbit territorial del Col·legi), envia una circular, relativa als torns d’actuacions en l’àmbit judicial, amb els requisits i el sistema d’inscripció a administrador concursal i/o pèrit judicial.
Així mateix els professionals i les persones jurídiques, que la seva col·legiació no resulti obligatòria podran sol·licitar al deganat corresponent la seva inclusió en la llista, justificant documentalment la formació rebuda i la disponibilitat per ser designats, opció que poden fer servir, per exemple, les persones jurídiques interessades no inscrites en el ROAC en les quals s'integri, almenys, un advocat en exercici i un auditor de comptes.
  • Pèrit judicial
Indica l’article 335 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, que quan siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l'assumpte o adquirir certesa sobre ells, les parts en litigi podran sol·licitar, en els casos previstos en dita llei, que s'emeti dictamen per pèrit designat pel tribunal. També les parts poden aportar al procés dictàmens de pèrits de la seva confiança, supòsit que queda fora de l’abast d’aquest torn d’actuació.
A tal efecte, seguint l’article 341 de dita llei, en el mes de gener de cada any els col·legis professionals o entitats anàlogues, enviaran, als òrgans judicials corresponents, una llista de col·legiats disposats a actuar com a pèrits. Així, cada any l’ICJCE, a través de la circular referida anteriorment, remet els requisits i la informació corresponent a la inscripció com a pèrits que es remet als òrgans judicials. També aquesta llista s’envia a l’Administració tributària, en entendre’s que els inscrits tenen interès en actuar com a pèrit tercer en el marc del procediment de comprovació de valors previst en l’article 135 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Anualment, el Col·legi remet als Registres Mercantils que ens ho requereixen un llistat dels censors que vulguin inscriure's en qualitat d'auditor de comptes i/o expert independent en relació amb les següents actuacions i àmbits territorials:

  • Com a auditor, prevista en l’article 71 bis 1, lletra b) 2n i en la disposició addicional 4a de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, en relació amb la concurrència de les majories exigides en determinats acords de refinançament. 
  • Com a expert independent, prevista en l’article 71 bis 4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, en relació amb el contingut del pla de viabilitat en què es basen determinats acords de refinançament. 
  • Com a auditor de comptes o com a expert independent, previstes en el text refós de la Llei de societats de capital[1], aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, diferents de la prevista en el seu article 265[2]
  • Com a expert independent, previstes a la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Si esteu interessats en ser inclosos en aquests llistats, ho heu de fer a través de la circular que cada any –cap al mes d’octubre– el Col·legi us fa arribar, emplenant la butlleta d’inscripció que s’hi adjunta.
[1] A partir de l’1 de gener de 2016 les actuacions previstes en els articles 107, 124, 128, 308, 353, 417 i 505 deixen d’estar reservades a auditors de comptes, per requerir-se únicament la condició d’expert independent.

[2] Actuació com a auditor de comptes per a la qual el Reglament del Registre Mercantil preveu que el nomenament es faci a partir de la llista d’auditors inscrits al ROAC.