Llistes d'experts i actuacions de torn

L’article 17 del estatuts del Col·legi preveu l’existència d’un torn d’actuació professional per atendre aquelles sol·licituds rebudes de tercers interessats en que el Col·legi els designi d’un censor jurat de comptes per dur a terme un determinar encàrrec.

Si esteu interessats en ser inclosos en aquest torn d’actuació [1], ho heu de fer a través de la circular que cada any –cap al mes novembre– envia el Col·legi, emplenant la butlleta d’inscripció que s’hi adjunta.
[1] Queden excloses les actuacions com a pèrit el torn d’actuació de les quals es fa referència en l’apartat Actuació en l'àmbit judicial (pèrit judicial).
 

*L’informem que les dades personals facilitades seran tractades pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya amb la finalitat de permetre la gestió del servei pel qual s’ha interessat en facilitar-nos-les. La base de legitimació és el consentiment. Les seves dades seran tractades durant la gestió del servei i, un cop finalitzat, durant els terminis de prescripció de les obligacions nascudes del tractament. Té reconeguts els drets previstos en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, que podrà exercitar remetent la seva sol·licitud al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, c/ Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 – Barcelona, o enviar un correu electrònic a l’adreça col.legi@auditorscensors.com, indicant Referència LOPD i el contingut i abast de la seva sol·licitud. Per a més informació, si us plau visiti la nostra política de privacitat a https://www.auditorscensors.com/ca/politica-de-privacitat.
  • Administrador concursal
Segons estableix l’article 27.1 de la Llei 23/2003, de 9 de juliol, concursal, un auditor de comptes amb cinc anys d’experiència professional, amb especialització demostrable en l’àmbit concursal, pot ser designat com administrador concursal. També podrà designar-se a una persona jurídica en la qual s'integri, almenys, un advocat en exercici i un auditor de comptes.
A més, per ser designat caldrà, seguint l’article 27.3 de dita llei, estar inscrit en una llista, en els deganats dels jutjats competents, integrada pels professionals i les persones jurídiques que hagin posat de manifest la seva disponibilitat per a l'acompliment de les funcions d’administrador concursal, la seva formació en matèria concursal i, en tot cas, el seu compromís de continuïtat en la formació en aquesta matèria.
A tal efecte, els corresponents col·legis professionals presentaran, en el mes de desembre de cada any, per a la seva utilització des del primer dia de l'any següent, els respectius llistats de persones disponibles, incloses les persones jurídiques.
Així, durant l'últim trimestre de cada any  l’ICJCE (la gestió centralitzada facilita que el col·legiat pugui ser designat pels jutjats fora de l’àmbit territorial del Col·legi), envia una circular, relativa a les llistes de censors per a actuacions en l'àmbit judicial, amb els requisits i el sistema per a la inscripció com administrador concursal.
  • Pèrit judicial
Indica l’article 335 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, que quan siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l'assumpte o adquirir certesa sobre ells, les parts en litigi podran sol·licitar, en els casos previstos en dita llei, que s'emeti dictamen per pèrit designat pel tribunal. També les parts poden aportar al procés dictàmens de pèrits de la seva confiança, supòsit que queda fora de l’abast d’aquest torn d’actuació.
Durant l'ùltim trimestre de cada any l'ICJCE (la gestió centralitzada facilita que el col·legiat pugui ser designat pels jurats fora de l'àmbit territorial del Col·legi), envia una circular , relativa a les llistes de censors per a actuacions en l'àmbit judicial, amb els requisits i el sistema per a la inscripció com a pèrit judicial. 

La inscripció com a pèrit judicial comporta també la inscripció en els següents llistats:
  • Llistat de Pèrits tercers en el marc del procediment de comprovació de valors previst en l’art. 135 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que es remet a l’Administració tributària.
  • Llistat de pèrits per a actuacions, a sol·licitud de notari, en els expedients que la Llei de la Jurisdicció voluntària encomana als notaris (disposició final 11.1 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol), llistat que es remet al col·legi notarial que el sol·liciti.
  • Llistat de torn d’actuació específic, per atendre les sol·licituds de designació d’un perit que realitzin altres entitats o particulars al Col·legi.

Anualment, el Col·legi remet als Registres Mercantils que ens ho requereixen els llistats dels censors interessats en les següents actuacions, requerides per la legislació mercantil:

  • Actuació com auditor prevista en els articles 598.1.3r i 606.1.3r del text refós la Llei concursal (Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig), en relació ala concurrència de les majories exigides en determinats acords de refinançament.
  • Actuació com a expert independent prevista a l’article 600 del text refós la Llei concursal (Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig), en relació al contingut del pla de viabilitat en què es basen determinats acords de refinançament.
  • Actuacions, com a auditor de comptes o com a expert independent, previstes en el text refós de la Llei de societats de capital[1], aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, diferents de la prevista en el seu article 265[2].
  • Actuacions, com a expert independent, previstes a la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
Si esteu interessats en ser inclosos en aquests llistats, ho heu de fer a través de la circular que cada any –cap al mes novembre– envia el Col·legi, emplenant la butlleta d’inscripció que s’hi adjunta.
 
[1] A partir de l’1 de gener de 2016 les actuacions previstes en els articles 107, 124, 128, 308, 353, 417 i 505 deixen d’estar reservades a auditors de comptes, per requerir-se únicament la condició d’expert independent.


[2] Actuació com a auditor de comptes per a la qual el Reglament del Registre Mercantil preveu que el nomenament es faci a partir de la llista d’auditors inscrits al ROAC.