Introducció a l'auditoria II (2021-2022)

Data
del 22 d'octubre al 5 de novembre de 2021
Homologació
30 hores
Horari
Divendres de 15.00 a 21.00 hores i dissabtes de 09.00 a 15.00 hores (Les classes es podran modificar a docència on-line en funció del desenvolupament de la Covid-19 i allò que estableixin les autoritats sanitàries corresponents)
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

TEMES:
  1. Auditoria d'altres actius: inversions en grup, associades i altres financeres.
  2. Auditoria del patrimoni net.
  3. Auditoria del compte de pèrdues i guanys.
  4. Auditoria dels passius: préstecs, creditors i altres passius.
  5. Identificació i valoració de riscos, control intern i materialitat.
  6. Proveïdors i compres.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Preu amb segells
350 €
Preu sense segells
700 €