Butlleta d'inscripció

Inscriure's

Dades personals

Factura a nom de l'empresaNO
En compliment de la LO 15/99 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer responsabilitat del CCJCC, denominat ASSISTENTS A CURSOS I EVENTS, per a finalitats relacionades amb aquest curs / acte / esdeveniment. Això implica l'autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l'acte / curs / esdeveniment.
S'informa igualment que, en l'exercici del curs, acte o esdeveniment, pot donar-se el cas que es fotografiïn, filmin o gravin imatges i so dels assistents i dels propis professors i ponents. Aquests documents gràfics i/o sonors podran ser emprats, per temps indefinit, pel Col·legi en les seves publicacions, a les web que pugui gestionar i a altres mitjans de publicitat i difusió, sempre que sigui dins les finalitats esmentades i preservant la dignitat de les persones. La recepció d' aquest document implica el seu consentiment per a aquests tractaments.
En qualsevol cas i moment, tant de forma global com parcial, l'informem que vostè pot exercir davant el Col·legi els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats. Per exercitar aquests drets, pot dirigir una carta al Col·legi de Censors de Comptes de Catalunya, c/ Sor Eulàlia d'Anzizu, 41, 08034 - Barcelona, o enviar un correu electrònic a la direcció col.legi@auditors-censors.com, indicant Referència LOPD i el contingut i abast de la seva sol·licitud.