3a Jornada sobre Actuacions Pericials

Data
6 d'abril de 2018
Lloc
Sala d'Actes del CCJCC

El 6 d'abril de 2018, de 9 a 14 hores, a la seu del Col·legi de Censors, va tenir lloc la 3a Jornada sobre actuacions pericials economicofinanceres organitzada per la Comissió d'actuacions pericials del Col·legi. 

Aquesta jornada està adreçada tant als censors i la resta de professionals que porten a terme actuacions pericials en l'àmbit economicofinancer, com als advocats que veuen en aquesta actuació un mitjà de prova adient davant els tribunals.  
 

Descarrega les presentacions:

Sessió 1: Reclamacions en l’àmbit de la comercialització de productes financers. Últims pronunciaments dels tribunals