WEBINAR: Avanç de mesures tributàries projecte de Llei de pressupostos 2021 – Efectes COVID-19


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
30 de novembre de 2020
Homologació
1 hora d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 13:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
La crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha provocat, en aquest inèdit any 2020, tot un seguit de mesures en reials decret llei, amb incidències en l’àmbit laboral, fiscal, mercantil, jurídic i social, que han trasbalsat les dinàmiques en la nostra societat i que ha condicionat el Projecte de Pressupostos per a l’any 2021 aprovat pel Govern espanyol, que ha iniciat el seu tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats, fins a la seva aprovació.
 
Entenem que cal fer una revisió de les mesures que entrin en vigor aquest proper 2021 i comentaris de mesures COVID-19, per adoptar, si s’escau, aquelles decisions abans de tancar aquest any 2020 que ha suposat i suposarà canvis fonamentals, i tenir en compte en tot cas, com afrontar les novetats previstes.
 

ÀMBIT IRPF:
 • Canvis en l’escala general i tipus de gravamen de l’estalvi, escala de retencions i límit en la base imposable de les aportacions a plans de pensions.
 • Prorroga límits excloents mètode estimació objectiva en l’IRPF.

ÀMBIT IMPOST SOBRE SOCIETATS: 
 • Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol i canvis en limitació en la deducció de les despeses financeres.
 • Tipus impositius i canvis en els incentius fiscals de les empreses de reduïda dimensió?

ALTRES MESURES:  
 • Canvis mes rellevants en l’IRNR, impost sobre el patrimoni, impost sobre primes d’assegurances, IAE i l’IVA, i percentatge en l’interès de demora i interès legal del diner.
 • Breu revisió de mesures COVID-19 que tinguin continuïtat l’any 2021.
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom.


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100
Col·legiats, col·laboradors i associats
25€
Altres col·lectius
35€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.