El fons de comerç generat internament. Una visió actual i futura de la comptabilitat


Ponents

Data
17 de desembre de 2018
Homologació
4 hores d'Altres Matèries
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCICC
Sobre el fons de comerç és tractat en el PGC 90, compte 213 Immobilitzat immaterial i s'amortitzarà.
 
En el PGC 2007, l’Immobilitzat intangible sorgeix per l'excés en l'adquisició a títol onerós dels actius identificables d'una altra empresa menys els passius assumits, és a dir, el net patrimonial.
No s'amortitzarà i en el seu lloc se sotmetrà a revisió per deteriorament almenys anualment sense possibilitat de reversió de dit deteriorament. 
 
Els canvis en el Codi de Comerç ha generat un tractament diferencial d’aquest actiu i un desconeixement exacte del seu valor que hauria de ser auditat per la firma que porta a terme aquesta tasca a la companyia.
 
Les causes del perquè no es reconeix el fons de comerç intern poden ser diverses: per la falta d’un mètode reconegut quantitatiu, per la falta d’investigació en aquest tema.
 
Són 4 els elements que intervenen en la seva valoració, segons el meu parer, com són la comptabilitat financera, comptabilitat de costos, organització i recursos humans, sent el cinquè element resultant el valor registrat constant del valor d’una empresa, valor intangible però que pot servir de base en una negociació ja que en estar documentat permetrà el seu coneixement.
 
Tots aquests temes i altres vinculats es tractarem en aquesta sessió formativa.
 

ÍNDEX:
 
  • El fons de comerç generat internament
  • El fons de comerç intern com una innovació en la comptabilitat
  • Un sistema de mesura i comptabilització
  • La valoració de la clientela
  • Aplicació en la due diligence
  
DEBAT
COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Col·laboradors
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa