Tancament comptable i fiscal de l'exercici 2019


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
11 de desembre de 2019
Homologació
2 hores d'Altres Matèries i 2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC

En el decurs de la sessió, analitzarem els aspectes substancials a tenir en compte pels tancaments societaris de l’ exercici 2019: ajustos extra-comptables rellevants a l’ hora determinar la Base Imposable de l’ Impost s/. Societats, deduccions per a realitzar determinades activitats, els aspectes fiscals de les empreses de reduïda dimensió, els criteris de grup societari, les limitacions en les deduccions fiscals, etc. I ho farem així mateix des d’ una vessant pràctica.
 
Sent un marc normatiu complex, subjecte a distintes interpretacions, havent de tenir en compte resolucions de la Direcció General de Tributs, de l’ ICAC i els canvis de criteri que es produeixen, es oportú avaluar aquelles Previsions i prevencions tot analitzant mesures a tenir en compte, des de la vessant tributària i d’ evidència objectiva per part de l’ auditoria, per avaluar contingències i si, s’escau, la seva correcció, i d’acord a possibles actuacions de Gestió i d’ Inspecció tributària.
 
Analitzarem tanmateix aquelles novetats que s’ haguessin produït en el decurs d’aquest exercici 2019.
 
 
SUMARI DE QÜESTIONS A TRACTAR AMB INCIDÈNCIA AL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2019:
 
 • Esment a resolucions rellevants de l’ ICAC i de la DGT en atenció al tancament fiscal i comptable 2019 i altres novetats rellevants que s’ hagin produït.
 • Rendiment d’ activitat econòmica versus Rendiment del Treball en la retribució dels socis professionals, i dualitat retributiva dels administradors.
 • Criteris i actuacions de Gestió i Inspecció tributària en Societats Professionals. Exercici pràctic. Aplicabilitat de vinculació del 75% com a “save harbour”.
 • Deterioraments no deduïbles fiscalment en elements patrimonials.
 • Criteris d’actuació a partir de 2015 (i ajustos el 2019) respecte l’ amortització de béns amb deducció limitada els anys 2013 i 2014.
 • Immobilitzat intangible: Amortització del Fons de Comerç i dels actius intangibles de vida útil definida de forma fiable o no.
 • Despeses no deduïbles, Liberalitats i despeses de caràcter il·lícit. Revisió en les despeses no deduïbles. Novetats recents.
 • Reversió dels deterioraments de participacions segons la DT 16ª LIS. Situacions de liquidació de societats. Criteris fiscals art. 21.7 i 8 LIS
 • Comprovació Bases Imposables Negatives (10 anys). Insolvències definitives. Criteris de Gestió Tributària en el “dret d’ opció” aplicat en la compensació de BIN`s. Límits aplicables en la compensació.
 • Actualització principi meritació i criteri d’ exigibilitat en les operacions a termini.
 • Reserva de capitalització i reserva d’ anivellament per Pimes. Criteris en els límits d’ aplicació en Base Imposable.
 • Tipus impositius de caràcter general i per empreses que iniciïn noves activitats. Cauteles i criteris (Art. 29 LIS).
 • Referència en els preus de transferència i operacions vinculades. Model 232.
 • Règim d’ exempcions: dividends de caràcter intern i extern i plusvàlues per a la transmissió de participacions.
 • Criteris de Grup mercantil en l’ aplicació de les empreses de reduïda dimensió (art. 101 a 105 LIS). Incentius per a realitzar determinades activitats (R+D, bonificacions especials en arrendaments d’ habitatges, Patent Box, etc.).COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)


Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC)PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa