Tancament comptable i fiscal de l'exercici 2019


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
12 de desembre de 2019
Homologació
2 hores d'Altres Matèries i 2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
En el decurs de la sessió, analitzarem els aspectes substancials a tenir en compte per als tancaments societaris de l’exercici 2019: ajustos extra-comptables rellevants a l’hora de determinar la base imposable de l’impost sobre societats, deduccions per a realitzar determinades activitats, els aspectes fiscals de les empreses de reduïda dimensió, els criteris de grup societari, les limitacions en les deduccions fiscals, etc. I ho farem així mateix des d’una vessant pràctica.
 
Sent un marc normatiu complex, subjecte a distintes interpretacions, havent de tenir en compte resolucions de la Direcció General de Tributs, de l’ICAC i els canvis de criteri que es produeixen, és oportú avaluar aquelles previsions i prevencions tot analitzant mesures a tenir en compte des de la vessant tributària i d’evidència objectiva per part de l’auditoria, per avaluar contingències i, si s’escau, la seva correcció, i d’acord a possibles actuacions de gestió i d’inspecció tributària.
 
Analitzarem així mateix aquelles novetats que s’haguessin produït en el decurs d’aquest exercici 2019.
 
 
SUMARI DE QÜESTIONS A TRACTAR AMB INCIDÈNCIA AL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2019:
 
 • Esment a resolucions rellevants de l’ICAC i de la DGT en atenció al tancament fiscal i comptable 2019 i altres novetats rellevants que s’hagin produït
 • Rendiment d’activitat econòmica versus rendiment del treball en la retribució dels socis professionals, i dualitat retributiva dels administradors
 • Criteris i actuacions de gestió i inspecció tributària en societats professionals. Exercici pràctic. Aplicabilitat de vinculació del 75% com a save harbour
 • Deterioraments no deduïbles fiscalment en elements patrimonials
 • Criteris d’actuació a partir de 2015 (i ajustos el 2019) respecte l’amortització de béns amb deducció limitada els anys 2013 i 2014
 • Immobilitzat intangible: Amortització del Fons de Comerç i dels actius intangibles de vida útil definida de forma fiable o no
 • Despeses no deduïbles, liberalitats i despeses de caràcter il·lícit. Revisió en les despeses no deduïbles. Novetats recents
 • Reversió dels deterioraments de participacions segons la DT 16a LIS. Situacions de liquidació de societats. Criteris fiscals art. 21.7 i 8 LIS
 • Comprovació bases imposables negatives (10 anys). Insolvències definitives. Criteris de gestió tributària en el “dret d’opció” aplicat en la compensació de BIN. Límits aplicables en la compensació
 • Actualització principi meritació i criteri d’exigibilitat en les operacions a termini
 • Reserva de capitalització i reserva d’anivellament per a pimes. Criteris en els límits d’aplicació en base imposable
 • Tipus impositius de caràcter general i per a empreses que iniciïn noves activitats. Cauteles i criteris (art. 29 LIS)
 • Referència en els preus de transferència i operacions vinculades. Model 232
 • Règim d’exempcions: dividends de caràcter intern i extern i plusvàlues per a la transmissió de participacions
 • Criteris de grup mercantil en l’aplicació de les empreses de reduïda dimensió (art. 101 a 105 LIS). Incentius per a realitzar determinades activitats (R+D, bonificacions especials en arrendaments d’habitatges, Patent Box, etc.)
 


COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)


Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC)PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa