Tancament comptable i fiscal de l'exercici 2018. Tot allò que hauràs de tenir en compte


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
19 de desembre de 2018
Homologació
2 hores d'Altres Matèries i 2 hores d'Auditoria i Comptabilitat
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
En les previsions per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2018, cal tenir en compte aquells criteris, resolucions de l’ICAC rellevants, també resolucions de la Direcció General de Tributs en l’àmbit de l’impost sobre societats; per la qual cosa en el decurs de la sessió analitzarem aquells aspectes substancials a tenir en compte en el tancament fiscal i comptable de l’exercici d’enguany: – Ajustos a realitzar a l’hora de determinar la base imposable de l’impost sobre societats, les deduccions aplicables i criteris en els aspectes fiscals de les empreses de reduïda dimensió, així com també criteris de grup en el marc tributari i altres consideracions rellevants.
 
Previsions i prevencions en un marc normatiu complex i subjecte a interpretacions diferenciades, més enllà de la literalitat de les normes tributàries; i per això fa més evident que hàgim d’analitzar aquelles consideracions i mesures a tenir en compte, des de la vessant  tributària i d’evidència objectiva per part de l’auditoria, així com la de corregir i/o avaluar contingències d’acord a possibles actuacions de gestió i d’inspecció tributària.
 
Efectuarem aquesta sessió clàssica de final d’exercici per al tancament fiscal i comptable de 2018, per tal d’adaptar i consolidar de forma òptima i adequada els criteris en els respectius tancaments a realitzar:
 
 
 
SUMARI DE QÜESTIONS A TRACTAR AMB INCIDÈNCIA AL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2018:
 
 • Esment a resolucions rellevants de l’ICAC i de la DGT en atenció al tancament fiscal i comptable 2018
 • Rendiment d’activitat econòmica versus rendiment del treball en la retribució dels socis professionals, i dualitat retributiva dels administradors. Criteris i actuacions de gestió i inspecció tributària
 • Deterioraments no deduïbles fiscalment en elements patrimonials
 • Amortització de béns amb deducció limitada als anys 2013 i 2014 i criteris d’actuació a partir de 2015 i aplicació al 2018
 • Amortització del fons de comerç i dels actius intangibles de vida útil definida o indefinida (canvis produïts i significatius a partir de 2016)
 • Despeses no deduïbles, liberalitats i despeses de caràcter il·lícit. Novetats introduïdes en l’article 15 de la LIS. Revisió en les despeses no deduïbles
 • Criteris d’inspecció tributària en activitats professionals. Aplicació 75% com a save harbour en l’atribució de rendes als socis
 • Reversió dels deterioraments de participacions segons la DT 16a LIS. Situacions de liquidació de societats. Criteris fiscals art. 21.7 i 8 LIS
 • Comprovació bases imposables negatives (10 anys). Insolvències definitives. Criteris de gestió tributària en el “dret d’opció” aplicat en la compensació de BIN. Límits aplicables en la compensació
 • Actualització principi meritació i criteri d’exigibilitat en les operacions a termini
 • Reserva de capitalització i reserva d’anivellament per a pimes. Criteris en els límits d’aplicació en base imposable
 • Tipus impositius de caràcter general i per a empreses que iniciïn noves activitats. Cauteles i criteris (art. 29 LIS)
 • Referència en els preus de transferència i operacions vinculades. Model 232
 • Règim d’exempcions: dividends de caràcter intern i extern i plusvàlues per a la transmissió de participacions, i revisió de determinats criteris
 • Criteris de la DT 32a LIS en les societats civils amb objecte mercantil i criteris tributaris d’aquelles que desenvolupen activitats professionals
 • Criteris de grup mercantil en l’aplicació de les empreses de reduïda dimensió (art. 101 a 105 LIS). Incentius per a realitzar determinades activitats (R+D, bonificacions especials en arrendaments d’habitatges, Patent Box, etc.)
COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa