Taller pràctic per a la gestió, justificació i control d'ajuts públics (2a ed.)


Ponents

  • Alex Vera López

    Responsable Departament Ajuts i Subvencions, Faura-Casas

    Currículum Descarrega PDF (98KB)
Data
18 d'octubre de 2022
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ:

En l'actualitat es pot constatar el creixent del nombre d'ajuts atorgats per part del sector públic, una tendència que es preveu que continuï en augment durant els anys vinents per la concurrència de múltiples fonts de finançament que rebran les diferents administracions públiques.

Addicionalment, la tendència per part dels organismes gestors dels ajuts és des de fa temps la de desconcentrar els primers estadis de control associats a les justificacions que presenten els beneficiaris, permetent que siguin validades mitjançant informes d'auditoria d'acord amb la normativa d'aplicació.

Davant aquest escenari, amb múltiples finançadors, normatives d'aplicació diferents i la concurrència de diferents ajuts els gestors i auditors necessiten eines i conèixer bones pràctiques per poder dur a terme les seves tasques de manera àgil i eficaç, permetent una aproximació ràpida a les verificacions que minimitzin riscos i millorin en aquests primers estadis les justificacions a presentar.

Aquest taller es dirigeix a professionals de l'àmbit de l'auditoria, assessoria i consultoria per tal d'abordar aquelles qüestions més crítiques en els processos de justificació des d'un punt de vista totalment pràctic. S'ha concebut per analitzar les qüestions vinculades a la normativa general d'aplicació, les principals fonts de finançament i les casuístiques que presenten, l'elegibilitat de les despeses segons les categories generalment establertes i les bones pràctiques a considerar, així com la normativa específica a considerar durant el procés d'elaboració dels informes, entre d'altres.

Per tal de poder aprofitar al màxim aquest taller, el seu format permet traslladar consultes en relació amb les casuístiques concretes que puguin traslladar els assistents.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA:
  • Conèixer els aspectes bàsics relatius a la normativa d'aplicació. A manera d'introducció, abordarem la normativa principal d'aplicació, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Addicionalment, també s'analitzarà la normativa d'aplicació pel que fa a la justificació tant pel que fa a l'àmbit local, autonòmic i estatal.
  • Analitzar les principals fonts de finançament i ens finançadors. Aquesta aproximació permet conèixer els principals riscos pel que fa a la gestió i control segons l'organisme finançador i el tipus d'ajut, de manera que permet conèixer abans quin tipus de requisits documentals establirà, així com l'ús de metodologies pròpies pel que fa a imputació de despeses, models específics d'informe, etc.
  • Analitzar l'elegibilitat de les despeses. A partir de les principals categories de despesa que formen part dels ajuts rebuts (personal, subcontractacions, col·laboracions externes, viatges, materials, costos indirectes), estudiarem quines són les qüestions a prendre en consideració segons els diferents criteris que existeixen actualment a l'hora de justificar, i comentarem les millors pràctiques i cauteles a prendre en consideració.
  • Conèixer els principals models d'informes de justificació d'acord amb la normativa. Exposarem els models d'aplicació i analitzarem quins aspectes acostumen a ser els més rellevants tant des del punt de vista formal com específics i de normativa que haurien de figurar, de manera que es minimitzin les possibilitats de requeriments posteriors per part dels òrgans de control.
  • Finalment, comentarem altres aspectes que han cobrat rellevància i puguin resultar d'interès, tal com el control de les obligacions en matèria de difusió i comunicació, així com l'ús de sistemes comptables adequats que permetin assegurar les obligacions establertes a les normatives d'aplicació.

EXEMPLES PRÀCTICS:

El contingut teòric es complementarà amb exemples pràctics durant la sessió. Addicionalment, el format de taller emprat ha de fomentar la participació activa per tal de poder abordar els casos concrets que s'hagin tractat. 

PLACES LIMITADES


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa