SESSIÓ EN DIRECTE: Vols una eina pràctica per revisar els estats financers? PGC vs USGAAP i PGC vs NIIF: Les principals diferències, i la previsió després dels canvis en el PGC


Ponents

Data
9 i 10 de març de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 17:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM

Es proposen dues sessions que pretenen ser una eina pràctica per a l’auditor en el moment de revisar estats financers preparats d’acord amb USGAAP o NIIF (o el seu acrònim en anglès IFRS). Les sessions es plantegen com unes guies per identificar les opcions i diferències més rellevants entre el nostre marc normatiu i els USGAAP o les NIIF-UE, aplicables a una empresa estàndard en un sector no especialitzat (industrial, comercial o de serveis). 

En un entorn multinacional el treball d’auditoria consisteix, en nombroses ocasions,  en expressar una opinió, no tan sols sobre uns comptes anuals preparats d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació a l’Estat (el PGC) sinó també de fer-ho sobre uns estats financers que s’han preparar d’acord amb altres principis i criteris comptables (en definitiva, altre marc d’informació financera), bé per la condició de grup amb títols cotitzats, bé per estar reportant a la matriu ubicada en altre jurisdicció. També una empresa que s’està auditant pot tenir participacions en filials que preparen i reporten els seus estats financers d’acord amb altres principis comptables. 

Un cas usual és el de filials d’empreses americanes que apliquen els anomenats USGAAP (principis comptables generalment acceptats als Estats Units) en preparar els estats financers que reporten a la seva matriu. 

Un altre cas habitual és el del grup d’empreses que tenen títols que cotitzen en qualsevol mercat de valors de la Unió Europea, i que ha de preparar els seus estats financers d’acord amb les anomenades NIIF-UE, Normes Internacionals d’Informació Financera adoptades per la Unió Europea. Tant la societat dominant com les societats que intervenen en la consolidació hauran de preparar els seus estats financers d’acord amb aquests principis comptables. 

Les sessions comptaran també amb la previsió de les diferències que es generaran, desapareixeran o romandran després de la reforma del PGC, la qual té l'exercici 2021 com a data prevista d'aplicació.

A més, s’indicarà els recursos disponibles per ampliar i aprofundir coneixements en aquelles àrees de diferència detectades o a on es presenten opcions aplicables.  


1a Sessió:  
Data: 9 de març de 2021
  • Breu introducció a les USGAAP 
  • Recursos per obtenir informació sobre els USGAAP 
  • Guia de diferències més rellevants  
  • Previsió de diferències després de la reforma comptable 
 
2a Sessió:  
Data: 10 de març de 2021
  • Breu introducció a les NIIF 
  • Recursos per obtenir informació sobre les NIIF 
  • Guia de diferències més rellevants  
  • Previsió de diferències després de la reforma comptable 
 


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€

Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa