SESSIÓ EN DIRECTE: Taller pràctic de revisió de subvencions


Ponents

Data
20, 27 i 29 d'abril de 2021
Homologació
6 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
OBJECTIU:
 • Donar als assistents els coneixements bàsics que els permetin dur a terme la revisió dels comptes justificatius de subvencions
 • Analitzar amb detall les condicions de justificacions de diversos programes i subvencions habituals (CDTI, Acció, Interreg, BCN, GenCat, etc.)
 • Analitzar l’afectació de la situació derivada de la COVID-19 en la justificació de les subvencions.
 
CONTINGUT:
 • NORMATIVA REGULADORA
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003
  • Ordre EHA 1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització de treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions
  • Ordre ECO 172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions (modificada per VEH/79/2020)
  • Reglament UE 1303/2013
  • ISRS 4400 (International Standar Related Services)
  • Circular 15 ICJCE (Circular E05/2008)
 • MODALITATS DE JUSTIFICACIÓ
  • Compte justificatiu
  • Acreditació per mòduls
  • Presentació d'estats comptables
 • CONCEPTES BÀSICS
  • Compte justificatiu
  • Documents que ha de contenir
  • Despeses elegibles
  • Despeses no imputables
  • Despeses directes vs despeses indirectes
  • Subcontractació
  • Traçabilitat
  • Comptabilitat separada
 • REQUISITS DE LES DESPESES ELEGIBLES
  • Requisits de les despeses/factures
  • Data
  • Pagament
  • Relació amb memòria tècnica
  • Despeses de personal
  • Cost hora
  • Temps/Time sheets
  • Conceptes no subvencionables
  • Imputació dels actius fixes
  • Despeses de lloguer
  • Altres despeses directes
  • Despeses indirectes
  • Acreditades o no
  • Imputació de l'IVA
  • Moneda estrangera (tipus de canvi)
  • ToR (Terms of Reference)
 • PROCEDIMENT DE REVISIÓ
  • Planificació
  • Obtenció de la normativa específica (convocatòria, bases reguladores, manual de justificació)
  • Coneixement del programa i del client
  • ToR (Terms of Reference)
  • Execució
  • Documentació a demanar
  • Programa de treball i Check-List
  • Informe
  • Contingut mínim
  • Tipologia d'informes
 • ANÀLISI DE CASOS PRÀCTICS
  • CDTI, Acció, Interreg, BCN, GenCat...
 

PÚBLIC A QUI VA DIRIGIT
 
Auditors que requereixin coneixements sobre els procediments de revisió de comptes justificatius de subvencions.
Responsables de subvencions a les empreses així com consultors externs que gestionen les subvencions per clients.

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
150€
Altres col·lectius
225€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa