SESSIÓ EN DIRECTE: La comptabilitat pública i el cicle pressupostari. Liquidació del pressupost, el compte general


Ponents

 • Anna Puig

  Interventora de l'Ajuntament de Banyoles

Data
28 d'octubre i 2 i 4 de novembre de 2020
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
El mòdul de Règim Jurídic i Comptable Local: La comptabilitat pública i el cicle pressupostari, Liquidació del pressupost i el compte general s’articula en tres sessions. Com tota matèria relacionada amb l’administració pública té un caràcter marcadament jurídic, atès que el sector públic està totalment reglat en la seva actuació. Per tant, sempre hem de tenir en compte el règim jurídic de la matèria que estem estudiant, o sigui, quina normativa li és d’aplicació en cada moment. A l’Administració local se li aplica normativa de caràcter bàsic, o sigui igual per a tota l’administració, normativa especialitzada del sector local, normativa de caràcter general de tot l’àmbit Estat Espanyol i normativa d’àmbit autonòmic. Com a exemple, i en matèria d’aquest mòdul, tenim la Llei 27/2003, de 26 de novembre, general pressupostària que té un abast per a tota l’administració púbica espanyola; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que regula l’àmbit local en matèria econòmica, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que s’adreça als ens locals catalans.
Per tant, en la nostra tasca a les administracions públiques locals hem de tenir sempre en compte aquesta normativa d’aplicació. Des d’aquesta base jurídica, a les sessions programades explicarem de la manera més pràctica possible la gestió pressupostària local, la liquidació del pressupost i el compte general.
Tota gestió econòmica pública pivota sobre un instrument bàsic i fonamental, el pressupost, que s’articula i gestiona a través de la comptabilitat pública, en el nostre cas la instrucció de comptabilitat local (ICAL) que incorporen el Pla de comptabilitat pública local, i que suposa l’eina indispensable per a la gestió pública de caràcter econòmic.


Primera sessió (28/10/2020)
Explicarem què és el pressupost i com s’articula a través de la comptabilitat tant pressupostària com financera. Els seus enllaços. El cicle pressupostari des del punt de vista normatiu i a la pràctica com es desenvolupa en el dia a dia d’un ens local. Els principis pressupostaris que fonamenten tota la normativa reguladora. El contingut i el seu procediment d’aprovació, la pròrroga pressupostària i l’instrument de les modificacions de crèdit, per finalment passar a explicar l’execució del pressupost, tant d’ingressos com de despeses, on hi ha la major vinculació en la tramitació administrativa general de contingut econòmic de l’ens públic.
Intentarem complementar aquesta part, molt més teòrica, amb exemples i models que donin un coneixement més pràctic de la sessió, i que alhora ha de servir per poder identificar correctament el que després trobarem com a auditors en aquestes administracions.
L’índex de la sessió és:
 1. La comptabilitat pública
 2. Normativa reguladora del pressupost local
 3. El pressupost i el cicle pressupostari
 4. Els principis pressupostaris
 5. Estructura pressupostària
 6. El contingut del pressupost
 7. El procediment d’aprovació del pressupost
 8. La pròrroga pressupostària
 9. Les modificacions pressupostàries
 10. L’execució del pressupost de despeses
 11. L’execució del pressupost d’ingressos
 
Segona sessió (2/11/2020)
Una vegada fixats contingut, conceptes i execució del pressupost, abordarem el delicat moment de la liquidació del pressupost. Aquest expedient forma part del Compte General que ha d’aprovar el Ple del consistori i suposa un verdader exercici d’anàlisi de resultats a nivell pressupostari. Ho veurem des del punt de vista teòric i en exemples pràctics que ajudin a fixar coneixements.
L’índex de la sessió és:
 1. La liquidació del pressupost. Concepte
 2. Procediment d’aprovació de la liquidació.
 3. Documentació de la liquidació del Pressupost.
  • Estat d’ingressos i despeses
  • Drets i obligacions pendents a 31 de desembre
  • Resultat pressupostari
  • Romanents de crèdit
  • Romanent de tresoreria
 
Tercera sessió (4/11/2020)
En aquesta darrera sessió, en cas que no s’hagi pogut acabar el contingut de la darrera, molt extensa, com la primera però on cal aprofundir més, s’acabarà amb el contingut programat.
I seguidament s’exposarà el que és el compte general d’un ens públic local, de manera que amb aquest contingut tancarem el cercle tant de l’exposició del cicle pressupostari com a eix per on pivota tota la gestió pública local amb contingut econòmic, com des d’un enfocament més comptable i on podem trobar més semblances amb el pla de comptabilitat per a les empreses. Aquesta similitud es dona perquè els plans de comptabilitat públics s’han inspirat sempre en els plans de comptabilitat “privada”, cercant un major i més real reflex de la situació patrimonial, financera i pressupostària del ens públics, i alhora perquè és necessària una major homogeneïtzació i harmonització de la comptabilitat.
L’índex de la sessió és:
 • El Compte General
  • Concepte
  • Tramitació
  • Contingut
 
 La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
225€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa