SESSIÓ EN DIRECTE: Estat de fluxos d’efectiu. De la teoria a la pràctica amb resolució de cas pràctic complet


Ponents

Data
3 i 10 de desembre de 2020
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Força temps després de la seva introducció com a element dels estats financers a partir del nou Pla general comptable de l’RD 1514/2007, l’elaboració i revisió de l’estat de fluxos d’efectiu continua presentant dificultats a empreses i auditors. Som conscients que malgrat l’experiència de l’auditor, sempre queden dubtes concrets i també que és essencial saber com guanyar eficiència en el càlcul de l’EFE. Durant la sessió farem una breu revisió de la part teòrica però la sessió se centrarà en la part pràctica i en com guanyar eficiència en el càlcul i revisió de l’EFE.  
 
Malgrat el seu desenvolupament teòric relativament simple, la seva aplicació a la pràctica presenta un alt grau de complexitat. En aquest curs abordarem l’estat de fluxos d’efectiu en una doble vessant teòrica i pràctica, amb un especial èmfasi en els aspectes pràctics, incloent la revisió d’exemples reals de comptes anuals d’empreses espanyoles rellevants per il·lustrar algunes de les casuístiques menys habituals i que més dubtes generen, així com l’elaboració per part dels alumnes i posterior revisió conjunta d’un cas pràctic complet que cobreixi els continguts prèviament treballats per tal que sigui una sessió eminentment pràctica i de posada en comú.
 
CONSULTES PRÈVIES A LA FORMACIÓ PER PART DELS ASSISTENTS: Per tal de donar el millor suport amb aquesta formació als assistents, teniu l’opció d’enviar a l’Escola els dubtes que tingueu per tal que aquests es puguin resoldre durant la formació.
 
RESOLUCIÓ DEL CAS PRÀCTIC: Els assistents rebran amb anticipació un cas pràctic complet com a pràctica individual per realitzar fora de l’horari de la formació i aquest es resoldrà durant la segona sessió amb el docent.
 
CONTINGUTS
 
 1. L’estat de fluxos d’efectiu a la normativa comptable actual
  1. EFE al PGC i al PGC Pimes
  2. Obligatorietat
 2. Teoria per a l’elaboració de l’estat de fluxos d’efectiu
  1. Definicions i continguts de l’EFE
  2. El mètode directe
  3. El mètode indirecte
  4. Fluxos de les activitats d’explotació
  5. Fluxos de les activitats d’inversió
  6. Fluxos de les activitats de finançament
 3. Casos pràctics: exemples del “món real”
 4. Cas pràctic complet
 
 

  
 
La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

 
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa