SESSIÓ EN DIRECTE: Canvis PGC - Reconeixement d'ingressos


Ponents

Data
1 i 3 de juny de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 12:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
El dissabte 30 de gener de 2021 es va publicar el Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la formulació de comptes anual consolidats aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre. Per una altra banda, el 13 de febrer de 2021, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar la Resolució de 10 de febrer de 2021, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d’ingressos per l’entrega de béns i la prestació de serveis.
 
En relació amb la norma d’ingressos per vendes i prestació de serveis, encara que en la pròpia redacció del preàmbul de la norma, el propi ICAC manifesta que en realitat la majoria dels assumptes s’han tractat via consulta, no és menys cert que es produeix un desenvolupament normatiu extens, fonamentat en la norma internacional equivalent NIIF 15 Ingressos de contractes amb clients. La norma està redactada partint de les cinc etapes requerides per aplicar-les:
 • Identificar l’existència del contracte o contractes.
 • Identificar les obligacions compromeses amb el client.
 • Determinar el preu de la transacció.
 • Assignar el preu de la transacció a les obligacions compromeses.
 • Reconèixer l’ingrés quan i a mesura que es produeix la transferència de les obligacions compromeses.
 
Per això, per poder implantar la norma les empreses hauran d’adaptar i integrar els seus sistemes de gestió, de control intern i d’informació i els auditors s’hauran de familiaritzar amb els nous processos per poder dur a terme les auditories de l’exercici 2021.
 
Encara que les modificacions són d’aplicació als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021, les empreses hauran de comptabilitzar els impactes derivats dels criteris de transició i de les operacions a partir de la citada data. A aquests efectes, cal recordar que les empreses hauran de presentar els pagaments a compte de l’impost sobre societats de l’exercici 2021, de conformitat amb els nous criteris de registre i valoració, fet pel qual la norma és d’aplicació imminent.
 
PROGRAMA: 
 • Abast i definicions
 • Reconeixement i valoració de l’ingrés
  • Identificar el contracte
  • Identificar les obligacions d’execució separades
  • Determinar el preu de transacció
  • Assignar el preu de la transacció a les obligacions d’execució separades
  • Reconeixement de l’ingrés
 • Aplicació pràctica
  • Modificacions contractuals
  • Drets de devolució
  • Garanties
  • Incentius a clients
  • Llicències, drets d’ús i franquícies
  • Acords de consigna
  • Bill and Hold
  • Principal o intermediari
  • Vendes de pacte de recompra
 • Costos del contracte
 • Presentació i desglossaments
 • Transició
 
 
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100




PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa