SESSIÓ EN DIRECTE: Auditoria de l'àrea de contractació administrativa: normativa aplicable, delimitació i abast, riscos i proves específiques


Ponents

 • Javier Requejo

  Viceinterventor General Ajuntament Tarragona

Data
25 i 30 de novembre de 2020
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
1. Introducció
Àmbit subjectiu d’aplicació de l’auditoria pública. Normativa d’aplicació i directrius per a realitzar auditoria de compliment.
Règim jurídic de la contractació aplicable als ens dependents subjectes a auditoria de compliments. Poders adjudicadors no administració pública i ens integrants del sector públic que no tinguin la consideració de poder adjudicador.

2. Objectius d'auditoria
Realitzar una verificació independent per a determinar si l’entitat compleix amb la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

3. Planificació auditoria compliment contractació administrativa
Es tracta de plantejar l’execució de l’auditoria de la forma més eficient possible i establir una estratègia global i desenvolupar un pla d’auditoria.
 • Coneixement de l’entitat i el seu control intern en l’àmbit de la contractació
 • Procediments analítics a aplicar com a procediment de valoració de risc
 • Anàlisi de riscos. Identificar els riscos que poden afectar a les diferents fases dels expedients de contractació. Preparació, Adjudicació, execució i resolució del contracte. En concret, risc de fraccionament, risc de no divisió en lots, risc d’incorrecta configuració del preu, consultes preliminars, etc.
 • Determinació de la importància relativa i materialitat en l’auditoria de compliment de contractació administrativa
4. Execució Auditoria de compliment contractació administrativa
Com obtenir evidència suficient i adequada que els processos de contractació administrativa compleixen amb la normativa vigent.
 • Proves de controls en l’àmbit de la contractació
 • Procediments substantius. Programa de treball
  • Anàlisi de la correcta preparació i adjudicació dels contractes (necessitat, preu, lots, correcta configuració, etc.)
  • Execució dels contractes. Verificació del compliment correcte dels termes del contracte
  • Possibles fraccionaments contractuals
5. Informe d’auditoria de compliment contractació administrativa
Anàlisi de la normativa que regula els informes d’auditoria de compliment en aquesta matèria i estudi d’exemples.La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa