SESSIÓ EN DIRECTE: Auditoria d’àrees i riscos específics del Sector Local I: Liquidació del pressupost i romanent de tresoreria. Finançament afectat, conciliació comptabilitat pressupostària/financera. Estabilitat pressupostària. Contingut CCAA


Ponents

Data
2 de desembre de 2020
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
 • LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
  • Normativa que el regula: TRLRHL – Reglament pressupostari – ICAL
  • Conceptes bàsics: resultat pressupostari i el seu desglossament (corrent, de capital i financer), resultat pressupostari ajustat, romanents de crèdit, romanent de tresoreria
  • Riscos associats a la seva determinació
  • Programa de treball d’una revisió de la liquidació del pressupost
 • ROMANENT DE TRESORERIA
  • Normativa que el regula: TRLRHL – Reglament pressupostari – ICAL
  • Desglossament: afectat – disponible per a despeses generals
  • Supòsits d’aplicació del romanent
  • Riscos associats als seus components
  • Controls per avaluar-los i proves d’auditoria
  • Què passa si el romanent disponible per a depeses generals pren valor negatiu?
 • FINANÇAMENT AFECTAT  
  • Normativa que el regula: Reglament pressupostari – ICAL
  • Projectes de despesa – projectes d’inversió– projectes de despesa amb finançament afectat
  • Control i seguiment dels projectes: dificultats pràctiques
  • Riscos associats als seus components
  • Controls per avaluar-los i proves d’auditoria
 • CONCILIACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI – RESULTAT COMPTABLE 
  • Execució del pressupost de despeses: criteris de reconeixement de les despeses – impacte en la comptabilitat financera
  • Execució del pressupost d’ingressos: criteris de reconeixement dels ingressos – impacte en la comptabilitat financera
  • Principals partides de conciliació entre els resultats comptable i pressupostari
 • ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
  • Normativa que el regula: Llei orgànica – Reglament de la Llei, adaptat a les entitats locals
  • Concepte d’estabilitat
  • Indicadors d’estabilitat pressupostària vs indicadors d’estabilitat financera
  • Trets bàsics per al càlcul dels indicadors: rellevància dels criteris del Sistema Europeu de Comptes
 • CONTINGUT DELS COMPTES ANUALS 
  • Normativa que els regula: ICAL – Pla general de comptabilitat pública adaptat a les administracions locals
  • Riscos en la seva revisió
  • Controls per avaluar-los i proves d’auditoria
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

 •  
Preu
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa