PROGRAMA FORMATIU pràctic en valoració d'instruments financers davant l'actual context de volatilitat en els mercats financers (per a auditors i altres professionals financers)


Ponents

 • JORGE HINOJOSA

  Membre del departament d'especialistes en NIIF a ING Bank, àrea Group Finance

  Currículum Descarrega PDF (250KB)
Data
21 i 28 d'octubre, 11 i 18 de novembre de 2022
Homologació
10 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
d'11:30 a 14:00 hores
Lloc
Plataforma zoom (idioma: castellà)
PRESENTACIÓ

En un context d'incertesa i volatilitat en els mercats financers, com l'actual, és habitual que les empreses gestionin els seus riscos financers d'una forma més activa. Per exemple, en un context d'augment de tipus d'interès com el que vivim actualment, productes lineals com el swap de tipus d'interès (o IRS) o opcions de tipus d'interès com el CAP (o sostre), guanyen popularitat per cobrir préstecs a tipus d'interès variable (referenciats, per exemple, a l'euríbor). Aquests productes (que són derivats de tipus d'interès) s'han de reflectir a valor raonable en el balanç de situació.

D'altra banda, l'augment de la volatilitat en els mercats de divises, també incentiva a la contractació de forwards de tipus de canvi (també coneguts com a assegurances de canvi) o opcions de tipus de canvi, per part d'aquelles empreses que tenen vendes o compres en moneda estrangera i decideixen assegurar-se els fluxos de caixa a cobrar o a pagar en euros. O fins i tot, per a aquelles empreses que tenen inversions netes a un negoci estranger i decideixen cobrir la volatilitat al patrimoni net consolidat generada per les diferències de conversió. Aquests productes (que són derivats de tipus de canvi) s'han de reflectir a valor raonable en el balanç de situació.

Addicionalment, l'actual context d'elevada inflació i augment en els costos productius (unit amb l'increment dels tipus d'interès) comprimeix els marges operatius de les empreses i n’incrementa els costos financers, cosa que fa que augmentin operacions com: reestructuracions de deute, capitalitzacions de deute, préstecs participatius, préstecs amb bonificació al tipus d'interès, préstecs a tipus zero, entre d'altres. En determinades ocasions, segons el tipus d'operació en qüestió, és necessari calcular el valor raonable dels instruments de deute anteriors a efectes comptables.

El treball de l'auditor no només requereix coneixement de normes comptables o de normes tècniques d'auditoria. Per a afrontar amb èxit l'auditoria de determinades àrees, també és necessari un coneixement en aspectes de valoració d'instruments financers. Per exemple:
 • En l'àrea de derivats i cobertures, és important tenir uns coneixements de valoració per efectuar un contrast de valoració dels instruments de cobertura o dels elements coberts, per a revisar els tests d'eficàcia de les cobertures comptables, o en general, per entendre els productes i efectuar revisions analítiques amb bon criteri.
 • L'àrea de plans de pagaments basats en accions a empleats o directius (els coneguts com a plans d’stock options, força habituals en empreses del tipus start-up), també requereix coneixements de valoració, en aquest cas en opcions sobre accions.
 • En l'àrea de finançament, en determinades ocasions és necessari calcular el valor raonable dels préstecs rebuts, com en el cas de: préstecs subvencionats, reestructuracions de deute amb condicions substancialment diferents, capitalitzacions de préstecs, etc.

En el present programa formatiu es realitzaran, mitjançant exemples pràctics en Excel, la valoració dels següents tipus d'instruments financers habituals en la pràctica:
 • Instruments de deute. Fonamentalment, préstecs.
 • Derivats de tipus d'interès. Concretament, IRSs i opcions del tipus cap.
 • Derivats de tipus de canvi. Particularment, forwards i opcions de tipus de canvi.
 • Derivats sobre accions. Bàsicament, opcions sobre accions.

En la primera sessió, s'explicaran conceptes bàsics de valoració com les corbes de tipus d'interès, els tipus cupó zero, els factors de descompte, la tècnica de la interpolació o els tipus implícits o forward.

En totes les sessions de valoració, es tractaran els principals models de valoració així com els principals inputs de valoració habitualment utilitzats en el mercat per a l'instrument en qüestió. El contingut teòric es complementarà amb exemples pràctics en Excel, enfocat a ajudar els assistents a consolidar els coneixements teòrics rebuts.

PROGRAMA:

Programa de 10 hores de duració, dividit en 2 parts:

1a PART
 1. Introducció a la valoració. Conceptes bàsics i valoració d'instruments de deute (divendres 21 d'octubre, d'11:30 a 14:00 hores).
 2. Valoració de derivats de tipus d'interès: swaps i opcions (divendres 28 d'octubre, d'11:30 a 14:00 hores).
 3. Valoració de derivats de tipus de canvi: forwards i opcions (divendres 11 de novembre, d'11:30 a 14:00 hores).
2a PART
 1. Valoració de derivats sobre accions: opcions (divendres 18 de novembre, d'11:30 a 14:00 hores).
 
PLACES LIMITADES

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
180€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa