PROGRAMA FORMATIU: Consolidació d'entitats públiques locals (ed. 2024)


Ponents

Data
7, 9, 14 i 16 d'octubre de 2024
Horari
d'11:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM (idioma: castellà)
L'objectiu del curs és dotar als assistents amb els coneixements teòrics i pràctics suficients per formular els comptes anuals consolidats d'una entitat pública local conforme a les normes establertes a l'Ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol.

En especial, el curs està configurat per cobrir les necessitats d'aquelles entitats que entrin en l'obligació de consolidar en l'exercici 2024, és a dir, els municipis de menys de 50.000 habitants i altres entitats que fins a la data actual no haguessin complert els requeriments establerts per la norma. 
 • Conèixer les obligacions en matèria de consolidació de les diferents entitats públiques i dels subgrups que la integren.
 • Analitzar el tractament comptable de la primera consolidació i de la informació i eines de les quals s’haurà de dotar les entitats obligades per a la seva realització.
 • Aprendre les tècniques comptables necessàries per mostrar la imatge fidel de la situació financera, patrimonial i pressupostària d'un grup d'entitats públiques.
 • Dominar la normativa comptable d'aplicació, i les diferències significatives amb les normes aplicables en el sector privat.
 • Distingir les diferents fases i mètodes de consolidació, comparant-los amb els mètodes d'integració tant global com proporcional.
 • Conèixer les particularitats de procediment de posada en equivalència i les seves fases d'homogeneïtzació, agregació i eliminacions.
 • Confeccionar i analitzar els estats comptables consolidats, el balanç, el compte de resultats patrimonial, el patrimoni net consolidat, els fluxos d'efectiu consolidat, i la liquidació del pressupost consolidat.

A tal efecte s'abordarà tant a nivell teòric com pràctic l'estudi de les diferents fases de consolidació i dels requisits d'informació dels comptes anuals consolidats.


PROGRAMA
 • Introducció:
  • Concepte o determinació del grup d'entitats
  • Determinació del domini en el sector públic
  • Obligació de consolidar i dispenses aplicables.
 • El mètode d'integració global
  • Homogeneïtzació prèvia
  • Eliminació inversió – patrimoni net
  • Eliminacions de partides intragrup i resultats
 • El mètode d'integració proporcional
 • Procediment de posada en equivalència
 • Els comptes anuals consolidats
  • Confecció dels comptes anuals consolidats
  • Contingut i informació a revelar en la memòria
 • Primera consolidació

A QUI VA DIRIGIT

La formació està destinada a tècnics de les administracions que intervinguin en la confecció dels comptes anuals consolidats, personal dels òrgans de control i dels auditors que hi col·laborin, que tenint coneixements comptables suficients, necessitin actualitzar els coneixements sobre la normativa i tècniques comptables aplicables en un procés de consolidació d'estats financers, i en especial aquells punts específics que afecten al sector públic local.

 
 
Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
240€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies abans de l'inici del curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa