Preus de transferència


Ponents

Data
10 de desembre de 2021
Homologació
5 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 14:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
PRESENTACIÓ

La NIA-ES 550 sobre parts vinculades tracta de les responsabilitats que té l'auditor en una auditoria d'estats financers pel que fa a les relacions i transaccions amb parts vinculades, en particular de la responsabilitat d'aplicar procediments d'auditoria per identificar, valorar i donar resposta als riscos d'incorrecció material deguts a una comptabilització o revelació inadequats per part de l'entitat de les relacions, transaccions o saldos amb parts vinculades.

L'anàlisi de les transaccions amb parts vinculades és una de les àrees de l'auditoria que planteja més dificultats com a conseqüència de la importància dels desglossaments requerits per la normativa comptable per l'adequat enteniment de la situació financera i dels problemes relacionats amb la seva valoració i identificació. Les transaccions entre parts vinculades poden ser un dels mecanismes utilitzats per la Direcció de les entitats per alterar de forma interessada els resultats o desviar de forma fraudulenta recursos en benefici de tercers, fet pel qual l'aplicació de l'escepticisme professional és un aspecte clau que ha de ser considerat pels equips d'auditoria, en especial quan la substància econòmica d'aquestes transaccions no resulti aparent o no respongui al tràfic habitual de les parts que participen en la transacció.

Un altre aspecte a tractar serà el requeriment general per part de la NIA-ES 620 sobre la utilització del treball d'un expert de l'auditor és com segueix (extracte de la NIA-ES). En el seu paràgraf 7 ens indica que, si per obtenir evidència d'auditoria suficient i adequada fos necessari una especialització en un camp diferent del de la comptabilitat o auditoria, l'auditor determinarà si ha d'utilitzar el treball d'un expert de l'auditor. Motiu pel qual tractarem la involucració, documentació i concurrència del seu treball en els papers d'auditoria.

PROGRAMA
 • Antecedents
 • Risc de frau
 • Definició d'operacions i parts vinculades
 • Identificació de les parts vinculades
 • Identificació de transaccions amb parts vinculades
 • Quins són els riscos d'incorrecció immaterial?
 • Utilització de treballs d'experts
 • Auditoria de comptes anuals consolidats, NIA-ES 600
 • Auditoria de parts vinculades, NIA-ES 550
 • Implicacions fiscals
 • Actuació de l'auditor
 • Preus de transferència: qui pagarà les factures d'aquesta crisi?
 • Guia de l’OCDE sobre les implicacions en els preus de transferència derivats de la COVID-19
 • El nou règim de les operacions vinculades en les societats cotitzades / no cotitzades i de les operacions intragrup
 

La sessió es desenvoluparà mitjançant la plataforma Campus Auditores ICJCE i serà en castellà.
Qualsevol consulta sobre el funcionament de la plataforma, contacteu amb l'Escuela de Auditoría de l'ICJCE
.PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
125€
Altres col·lectius
175€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa