PGC vs. USGAAP i PGC vs. NIIF. Sessions pràctiques


Ponents

Data
14 i 28 d'octubre de 2019
Homologació
8 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Dia 14 d'octubre: PGC vs. USGAAP

En un entorn multinacional, el treball d’auditoria consisteix, en nombroses ocasions, en expressar una opinió, no tan sols sobre uns comptes anuals preparats d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació a l’Estat, sinó també de fer-ho sobre uns estats financers que s’han de reportar a la matriu, preparats d’acord amb altres principis i criteris comptables (en definitiva, amb un altre marc d’informació financera). També una empresa que s’està auditant pot tenir participacions en filials que preparen i reporten els seus estats financers d’acord amb altres principis comptables.
Un cas usual és el de filials d’empreses americanes que apliquen els anomenats USGAAP (principis comptables generalment acceptats als Estats Units) en preparar els estats financers que reporten a la seva matriu.
La sessió que es proposa pretén ser una eina pràctica per a l’auditor. La sessió es planteja com una guia per identificar les diferències més rellevants entre el nostre marc normatiu i els USGAAP, aplicable a una empresa estàndard en un sector no especialitzat (industrial, comercial o de serveis). 
A més, es farà indicació dels recursos disponibles per ampliar i aprofundir coneixements en aquelles àrees de diferència detectades. També s’informarà sobre com trobar exemples d’aplicació dels USGAAP i sobre com estar actualitzat dels seus canvis, més nombrosos i freqüents que en el nostre entorn.
 
Programa resumit:
  • Breu introducció als USGAAP
  • Recursos per obtenir informació sobre els USGAAP
  • Guia de diferències més rellevantsDia 28 d'octubre: PGC vs. NIIF

En un entorn multinacional, el treball d’auditoria consisteix, en nombroses ocasions, en expressar una opinió, no tan sols sobre uns comptes anuals preparats d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació a l’Estat, sinó també de fer-ho sobre uns estats financers que s’han preparat d’acord amb altres principis i criteris comptables (en definitiva, un altre marc d’informació financera), bé per la condició de grup amb títols cotitzats, bé per estar reportant a la matriu ubicada en una altra jurisdicció. També una empresa que s’està auditant pot tenir participacions en filials que preparen i reporten els seus estats financers d’acord amb altres principis comptables.
Un cas usual és el del grup d’empreses que tenen títols que cotitzen en qualsevol mercat de valors de la Unió Europea, i que ha de preparar els seus estats financers d’acord amb les anomenades NIIF-UE, Normes internacionals d’informació financera adoptades per la Unió Europea. Tant la societat dominant com les societats que intervenen en la consolidació hauran de preparar els seus estats financers d’acord amb aquests principis comptables.
El Pla general de comptabilitat es troba adaptat majoritàriament a les NIIF. No obstant això, existeixen diferències, bé sigui perquè en el seu moment es van deixar de banda opcions que permeten les NIIF, bé sigui perquè les diferents modificacions i emissions de les noves NIIF no han estat posteriorment adoptades per la nostra normativa comptable (per exemple, les més recents NIIF 16, NIIF 9 i NIIF 15).
La sessió que es proposa pretén ser una eina pràctica per a l’auditor en el moment de revisar estats financers preparats d’acord amb NIIF (o el seu acrònim en anglès IFRS). La sessió es planteja com una guia per identificar les opcions i diferències més rellevants entre el nostre marc normatiu i les NIIF-UE, aplicable a una empresa estàndard en un sector no especialitzat (industrial, comercial o de serveis).
A més, es farà indicació dels recursos disponibles per ampliar i aprofundir coneixements en aquelles àrees de diferència detectades o a on es presenten opcions aplicables. També s’informarà sobre com trobar exemples d’aplicació de les NIIF i sobre com estar actualitzat dels seus canvis, més nombrosos i freqüents que en el nostre entorn.

Programa resumit:
  • Breu introducció a les NIIF
  • Recursos per obtenir informació sobre les NIIF
  • Guia de diferències més rellevants
 

COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
200€
Altres col·lectius
300€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa