Novetats Fiscals 2020 (Actualització tributària)


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
28 de gener de 2020
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Iniciar un nou any propicia la revisió de novetats, així com efectuar l’oportuna actualització tributària. Farem, si s’escau, la revisió de novetats produïdes en les Lleis de pressupostos i altra normativa corresponent per a 2020: les referides a mesures de caràcter estatal i les que haguessin estat aprovades pel Parlament de Catalunya.
 
I avaluarem també altres mesures fiscals ja aprovades, com pugui ser el nou impost d’actius no productius, farem les oportunes previsions tributàries i l’enfocament de l’exercici 2020, en la perspectiva auditora, d’avaluar possibles contingències fiscals i les seves correccions a proposar.
 
Així mateix farem l’oportuna actualització tributària, tot analitzant algunes resolucions de la DGT i Sentències significatives.
 
La sessió de novetats fiscals 2020 (actualització tributària) versarà, entre d’altres, sobre:
 
 • Mesures tributàries contingudes en sengles Lleis de pressupostos i altres Reials decrets llei de referència que hagin estat aprovats per al 2020, així com mesures fiscals contingudes en altra normativa
 • Criteris d’inspecció tributària en la correlació d’ingressos i despeses i l’admissió com deduïbles fiscalment; menció especial de les despeses de locomoció i despeses de viatge qüestionades en ocasions per inspecció tributària. Proves a tenir en compte i criteris normatius, i la seva correlació amb els ingressos
 • Criteris a partir de 2018 en la deducció fiscal en l’IRPF dels subministraments en l’afectació parcial de l’habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica i en la manutenció per desplaçaments. Despeses aplicables en vehicles afectes (retribucions en espècie en IS i criteris en IRPF)
 • Actualització tributària en determinades mesures fiscals en l’impost sobre societats, i criteris de facturació en l’àmbit soci-societat professional (aplicació criteris 75% en funció d’estructura societària i responsabilitats socis)
 • Revisió dels tipus de retencions aplicables a partir de l’1 de gener de 2020
 • Algunes Resolucions de la DGT, Sentències de rellevància i/o criteris de l’AEAT a destacar i d’altres novetats de rellevància 
 


COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)


Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC)PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa