Marc normatiu i altres matèries comptables (2022-2023)

Data
Del 17 d'abril al 3 de maig de 2023
Homologació
40 hores
Horari
Curs obert
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

PUNTS A TRACTAR:

Normes Internacionals d'Informació Financera:
 • NIC 1 Presentació d’estats financers
 • NIC 2 Existències
 • NIC 7 Estat de fluxos d’efectiu
 • NIC 8 Polítiques comptables, canvis en les estimacions comptables i errors
 • NIC 10 Fets posteriors a la data del balanç
 • NIC 24 Informacions a revelar sobre parts vinculades
 • NIC 37 Provisions, passius contingents i actius contingents
 • NIIF 1 Adopció per primera vegada de les normes internacionals d’informació financera
 • NIIF 5 Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes
 • NIIF 13 Valoració del valor raonable
 • NIIF 15 Ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients 

Tècniques de valoració d'empresa i confecció de plans de viabilitat


INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.

 
Col·laboradors firmes Col·legi
350 €
Altres
400€