Llei d'auditoria de comptes - Independència


Ponents

Data
18 de setembre de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:00 a 19:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Dintre del contingut del text de la Llei d’auditoria de comptes (LAC) s’estableix que tots els auditors de comptes i societats d’auditoria, inclosos els auditors que auditen entitats d’interès públic, es troben subjectes al règim d’independència.

Com a principis generals d’independència, tant prèvia a l’acceptació de l’encàrrec com a sobrevinguda, l’auditor no participarà en el procés de presa de decisions de l’entitat i avaluarà les amenaces  a la independència (autoprevisió, advocacia, interès propi, familiaritat o confiança o intimidació) i aplicarà les salvaguardes precises per atenuar aquelles que puguin comprometre la seva independència i, si escau, abstenir-se de realitzar l’auditoria.
 
A més, un auditor de comptes no haurà de realitzar una auditoria en relació amb una entitat auditada quan existeixin relacions financeres, comercials, laborals o d’un altre tipus de dita importància que comprometi la seva independència.
 
Igualment, la redacció de la LAC obliga a fer que l’auditor consideri l’entorn de xarxa allà on opera, als efectes d’observar la seva independència.
 
D’aquesta forma es manté un sistema basat, d’una banda, en l’enumeració d’un principi general d’independència que obliga a tot auditor a abstenir-se d’actuar quan es pugui veure compromesa la seva objectivitat en relació amb la informació econòmica i financera a auditar i, de l’altra, en l’enumeració d’un conjunt de circumstàncies, situacions o relacions específiques en les quals es considera, en el cas de concórrer, que els auditors no mantenen la seva independència respecte a una entitat determinada, sent l’única solució o salvaguarda possible la no realització del treball d’auditoria.
 
Al llarg del curs es passarà per tots els requisits d’independència en la nova LAC, remarcant aquells que suposen un canvi respecte a la normativa anterior. Per a il·lustrar la nova normativa d’independència en la LAC, s’inclouen nombrosos exemples de situacions que suposen una causa d’incompatibilitat o prohibició per a l’auditor de comptes i, en alguns casos, una amenaça a la seva independència que requerirà la seva oportuna avaluació i, si escau, aplicació de mesures de salvaguarda.
 
 
 
PROGRAMA
 
 1. Introducció i entrada en vigència de la Llei d’auditoria de comptes
 2. Règim general
  • Principi general
  • Esquema d’amenaces i de salvaguardes
  • Extensions: causes d’incompatibilitat i prohibicions
  • Període de vigència de les incompatibilitats
  • Prohibicions posteriors
  • Honoraris
 3. Règim per a auditories d'EIP
  • Causes d'incompatibilitat i serveis aliens a l'auditoria
  • Període de vigència de les incompatibilitats
  • Honoraris
  • Rotació
 


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa