Girona. Impost sobre societats - Exemples pràctics i criteris fiscals actualitzats


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
15 de novembre de 2019
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu de l'ICAG
La sessió es desenvoluparà des de la vessant pràctica, amb exemples concrets i revisant determinades qüestions controvertides, i s’efectuarà, en els distints àmbits a tractar, la corresponent actualització tributària segons criteris de la DGT i de resolucions dels Tribunals economicoadministratius.
 
El sumari que es planteja en el desenvolupament de la sessió és el següent:
 
 1. Fiscalitat i comptabilitat: Imputació temporal ingressos i despeses: exemples pràctics d’imputació temporal i la seva inscripció comptable
 2. Exemples pràctics d’operacions a termini:
  • Operacions en terminis o amb preu ajornat
  • Compravenda formalitzada en escriptura pública i supeditada al compliment d’una condició suspensiva
 3. Tractament fiscal transmissió participacions societàries (art. 21 LIS). Alguns exemples pràctics
 4. Tractament comptable i fiscal dels arrendaments operatius: Exemples pràctics
 5. Tractament comptable i fiscal dels “actius ocults” i/o deutes/passius ficticis
 6. Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de la insolvència de deutors. Exemples pràctics i criteris de la DGT i sentències de Tribunals
 7. Anàlisi i “test” de l’existència d’activitat econòmica. Promotores d’habitatges, entitats patrimonials i les dedicades a l’arrendament (persona empleada amb contracte laboral a jornada completa). Exemples i criteris DGT
 8. Comptabilitat i fiscalitat d’aportacions de socis, despeses de socis i administradors (naturalesa tributària de les despeses personals tals com manutenció, viatges i d’altres). Criteris de la DGT
 9. Exemples pràctics de la naturalesa tributària de la retribució dels administradors per les funcions pròpies del càrrec d’administrador. Dualitat retributiva
 10. Tipus impositiu reduït d’entitats de nova creació (exemples i criteris de la DGT)
 11. Compensació de BIN Negatives com opció vs. Resolució TEAC
 12. Exemples de Reserva de Capitalització i d’anivellament. Dotació Reserva indisponible
 13. Criteris en les amortitzacions. Distints mètodes d’amortització
 14. Enumeració incentius fiscals ERD i alguns exemples
 15. Altres qüestions: Deduïbilitat d’interessos de demora, donatius a entitats sense finalitat lucrativa, despeses de promoció de vendes, aplicació pràctica d’algunes deduccions
 
 

COM ARRIBAR:
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona
Pl. Jaume Vicens Vives, 4 (17001)


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa