Fusions, escissions i absorcions: aspectes fiscals, mercantils, comptables i d’auditoria


Ponents

Data
11 i 13 de novembre de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat i 4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Dia 11/11/19: Part Comptable i d'Auditoria

Punts a desenvolupar, normativa aplicable a la sessió:
 • Norma de valoració 19 del PGC, combinacions de negocis operacions entre societats independents
 • Norma 21, de valoració d’operacions entre societats del GRUP
 • Revisió aspectes comptables de la regulació mercantil de les societats de capital – Resolució del 5 de març de l’ICAC
 • Diferències més significatives en relació amb les Normes internacionals d’informació financera (IFRS)
 • Principals procediments d’auditoria a aplicar i NIA principals a tenir

Dia 13/11/19: Part Mercantil

A la part mercantil formularem una aproximació pràctica als aspectes jurídics i procedimentals més rellevants de les operacions de fusió i escissió, de manera que es faciliti l’afrontar o participar en aquest tipus de processos amb un coneixement i una visió pràctica amb els quals resoldre les principals qüestions que planteja la matèria.
 
 • A partir de la regulació de la fusió s’examinaran els aspectes comuns de les operacions estructurals com les majories per als acords, necessitat i naturalesa de projectes i informes, el dret d’oposició de deutors i altres categories comuns per a centrar-nos després en les diferents modalitats de fusió i en el procés propi d’aquesta concreta modificació estructural.
 • Es treballarà sobre l’escissió i la seva modalitat (escissió total, parcial, segregació, aportació de tot el patrimoni) i les seves peculiaritats procedimentals. S’analitzarà particularment el règim de responsabilitat dels socis i la possibilitat de realitzar operacions similars mitjançant altres negocis jurídics.
 
Dia 13/11/19: Part Fiscal
 
 • Principis fonamentals del règim especial i operacions incloses
 • Motius econòmics vàlids
 • Règim fiscal dels subjectes intervinents
 • Valoració fiscal dels béns adquirits i transmesos
 • Compensació de bases imposables negatives
 • Importància de l'anàlisi de la tributació indirecta associada a les operacions de reestructuració
 • Aspectes pràctics i obligacions formals a tenir en compte


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
200€
Altres col·lectius
300€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa