Declaració impost sobre societats 2022: revisió i criteris


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA I AMIEL

  Soci i Director de la firma JMNoguera Serveis de consultoria empresarial

  Currículum Descarrega PDF (141KB)
Data
28 de juny de 2023
Homologació
3 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
d'11:00 a 14:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ

Hem d'afrontar la declaració-liquidació de l'Impost s/. Societats del període impositiu 2022, tenint en compte les particularitats i criteris de la Llei 27/2014 de l'Impost s/. Societats. Per això farem l'anàlisi de les principals diferències permanents i temporànies, així com els incentius fiscals a les empreses de reduïda dimensió i els de caràcter general, tenint en compte així mateix les particularitats fiscals dels diferents tipus de societats, i d'acord amb el següent sumari:

PROGRAMA
 1. Anàlisi de la informació rellevant i aspectes principals del Model 200: Ajustos fiscals més significatius en la conciliació resultat comptable i Base Imposable: diferències permanents i temporànies, i menció a la informació a consignar en la declaració-liquidació, amb relació a aquestes diferències.
 2. Dades fiscals AEAT a contrastar i magnituds rellevants: xifra de negoci, costos de personal, informació de caràcter mercantil, sancions tributàries i d'altres partides fiscalment no deduïbles, informació de les diferències temporànies, etc.
 3. Prevencions tributàries i criteris d'auditoria respecte als moviments financers societaris realitzats de cobraments i pagaments. Comunicacions efectuades per l'Agència Tributària, en relació amb les magnituds consignades en la declaració.
 4. Aspectes relatius a les societats patrimonials, societats hòlding, i aquelles societats de caràcter professional amb escassa estructura i els criteris rigorosos actuals de la Inspecció tributària. Especificitats en la mateixa declaració mod. 200.
 5. Aplicació d'incentius fiscals de les empreses de reduïda dimensió. Criteris de Grup en la seva aplicabilitat, d'acord amb l'art. 101 i següents. Aplicació de la Reserva d'anivellament.
 6. Compensació de Bases Imposables negatives i comprovació per part de l'AEAT (10 anys). Sentència Tribunal Suprem respecte el "dret d'opció" en la seva compensació.
 7. Tipus impositiu per empreses que iniciïn noves activitats de caràcter general i les qualificades com a "empreses emergents" i novetats a tenir en compte en l'exercici 2023.
 8. Reducció de la base imposable (Reserva de Capitalització) i els seus criteris, deduccions per a la realització de determinades activitats: R+D i nou criteri d'aplicabilitat per part de la DGT en deduccions d'exercicis anteriors, Patent Box, creació de llocs de treball per persones discapacitades, etc.
 9. Exempció parcial per dividends percebuts en la participació en altres societats, i per la transmissió de participacions (art. 21 Llei 27/2014 IS). Criteris en la liquidació de societats.
 10. Comentaris als canvis en la Llei 58/2003 General Tributària, en futures "revisions de la comptabilitat" en procediments de comprovació per part de Gestió tributària, i la rellevància probatòria de les operacions comptables. Atenció al proper canvi digital de les "factures electròniques obligatòries" d'acord amb la Llei Crea i Creix.

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
75 €
Altres col·lectius
110 €

Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa