Curs NIA Revisades

Data
del 12 de novembre de 2018 al 30 de setembre de 2019
Homologació
30 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ
Aquests cursos sobre NIA estan dissenyats per realitzar una ràpida introducció a la normativa i són interessants, no només per als auditors sinó per a tot el personal col·laborador de la firma.
El curs comprèn la NIA 260 (Revisada), 510 (Revisada), 570 (Revisada), 700 (Revisada), 701, 705 (Revisada), 706 (Revisada), 720 (Revisada) i 805 (Revisada) resultat de la seva adaptació per a la seva aplicació a Espanya. És un estudi introductori que pretén una visió ràpida de cada norma per conèixer els punts fonamentals de cada una d’elles.
No requereix l’estudi en profunditat del text normatiu, que es pot consultar per a l’ampliació de l’estudi.
Les NIA substitueixen a les normes tècniques d’auditoria vigents fins ara, encara que es mantindrà vigent allò disposat en aquestes que no es trobi regulat en la nova normativa i no resulti contradictori. Aspectes concrets estan relacionats amb les normes de canvis d’auditors i auditories conjuntes, a més dels treballs específics exigits per la nostra normativa.

Per a cadascuna de les NIA d’estudi dintre d’aquest curs figura un material que permet aclarir alguns dels seus aspectes més particulars. Una vegada completat l’estudi heu de resoldre un petit qüestionari d’avaluació que, una vegada superat, us donarà accés a la següent norma. 

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  • NIA 260 Revisada Comunicació amb els responsables del govern de l’entitat
  • NIA 510 Revisada Encàrrecs inicials d’auditoria – Saldos d’obertura
  • NIA 570 Revisada Empresa en funcionament
  • NIA 700 Revisada Formació d’opinió i emissió de l’informe d’auditoria sobre els estats financers
  • NIA 701 Comunicació de les qüestions clau de l’auditoria en l’informe d’auditoria emès per un auditor independent
  • NIA 705 Revisada Opinió modificada en l’informe emès per un auditor independent
  • NIA 706 Revisada Paràgrafs d’èmfasi i paràgrafs sobre altres qüestions a l’informe emès per un auditor independent
  • NIA 720 Revisada Responsabilitat de l’auditor respecte a altra informació inclosa en els documents que contenen els estats financers auditats
  • NIA 805 Revisada Auditoria d’un sol estat financer


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
345€
Altres col·lectius
690€
Cursat anteriorment
desc. de 70€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.