CURS EN DIRECTE: Auditoria de l'àrea fiscal. Nivell bàsic.


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA I AMIEL

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL i membre de la Comissió Fiscal del CCJCC

  Currículum Descarrega PDF (141KB)
 • Meritxell Pérez-Copons

  Cortés, Pérez y Cia. Auditores, SLP

 • Jordi Casals

  Soci de Faura-Casas. Auditors-Consultors, SL

  Currículum Descarrega PDF (573KB)
Data
24, 29 i 31 de març de 2022
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat i 3 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 17:30 hores
Lloc
Plataforma zoom
En el marc de la Comissió Fiscal del CCJCC, oferim aquesta formació:

Les obligacions i el règim fiscal a la qual es troben les entitats objecte dels treballs de l’auditor estan determinats tant per la naturalesa jurídica com per les activitats que aquesta du a terme.

Els treballs de l’auditor en aquesta s’han de centrar en avaluar el risc fiscal de l’entitat, pel qual caldrà verificar que l’entitat auditada:
 • Ha complert de forma adequada amb les obligacions tributàries a les quals està sotmesa, tant pel que fa a la liquidació dels impostos (obligació principal) així com les de caràcter formal.
 • Ha registrat de forma adequada les operacions derivades de les seves relacions amb l’administració tributària.
L’objectiu del curs és proporcionar als assistents una visió general del marc normatiu que regula el sistema tributari espanyol aplicable a les activitats econòmiques, i seguint l’esquema liquidatiu dels principals impostos que afecten les activitats econòmiques i facilitar procediments i eines per tal de poder dur a terme l’anàlisi i verificació de la situació tributària de l’entitat auditada i, si és el cas, determinar i quantificar el possible risc fiscal en què incorre.

Aquesta formació és recomana per a col·laboradors juniors i sèniors dels equips d’auditoria.

 
PROGRAMA:

SESSIÓ 1: dijous 24 de març de 2022
Ponent: Jordi Casals
 • AUDITORIA / REVISIÓ DE L’ÀREA FISCAL
  • Objectius
  • Procediments
  • El programa d’auditoria
  • Saldos amb les administracions públiques (cèdula sumària) 
 • AUDITORIA DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
  • El fet imposable
  • Operacions:
   • No subjectes
   • Subjectes
   • Exemptes
  • Anàlisi de la base imposable
  • Dret a deducció de les quotes suportades en la compra de béns i serveis
  • Obligacions formals i registrals:
   • Requisits de facturació (rebudes i suportades)
   • Llibres registres d’IVA (el Subministrament Immediat d’Informació)
   • Declaracions tributàries
   • Conciliacions
    • De bases imposables
    • De les declaracions amb els registres comptables i auxiliars
SESSIÓ 2: dimarts 29 de març de 2022
Ponent: Meritxell Pérez
 • AUDITORIA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS
  • Del resultat comptable a la base imposable de l’impost
  • Base imposable
   • Determinació de la base imposable
   • Imputació temporal
   • Deterioraments i correccions de valor
   • Despeses no deduïbles i provisions
   • Limitació a la deducció de despeses financeres
   • Reduccions de la base imposable (Reserva capitalització i anivellació)
   • Exempció per doble imposició
   • Breu referència al Règim de consolidació fiscal.
   • Compensació de bases
SESSIÓ 3: dijous 31 de març de 2022
Ponent: Josep Maria Noguera
 • AUDITORIA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS (continuació)
  • Esquema de liquidació de l’impost
   • Diferències permanents
   • Diferències temporànies
   • Conciliació d’impostos diferits
   • Quota íntegra / Quota líquida
   • Control de deduccions
  • Gestió de l’impost
   • Conciliació de les declaracions amb els registres comptables
   • Càlcul i liquidació de pagaments fraccionats
   • Informació rellevant a la Memòria
   • Breu referència a la informació d’Operacions Vinculades
   • Dades fiscals de l’AEAT 
 • AUDITORIA DE RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE D’IMPOSTOS
  • Operacions subjectes a retenció i/o pagament a compte:
   • Rendes del treball (IRPF)
   • Activitats professionals i artístiques (IRPF)
   • Activitats agrícoles i ramaderes (IRPF)
   • Activitats empresarials en règim d’estimació objectiva (RIPF)
   • Arrendament d’immobles
   • Rendiments financers
   • Rendiments obtinguts per no residents (IRNR)
  • Conciliacions amb els registres comptables
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
125€
Altres col·lectius
190€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa