Curs d'introducció a l'auditoria 2019 - Curs de nivell

Data
del 16 al 27 de setembre de 2019
Homologació
60 hores
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Objectius 
Introduir les eines principals que s'utilitzen en auditoria de comptes per desenvolupar el treball bàsic de júnior en les diferents àrees de balanç i de compte de pèrdues i guanys, amb la finalitat de conèixer metodologies i casuística aplicable en les primeres etapes del treball d'auditoria. Introducció a les NIA-ES aplicades al treball d'auditoria de comptes.


Metodologia 
Sessions presencials. Breu introducció teòrica al contingut de cadascuna de les sessions del programa i exercicis pràctics de desenvolupament del treball d'auditor. 50 hores de formació presencial amb una prova d'avaluació final.

Sessions virtuals. Estudi de les NIA-ES. 10 hores de formació virtual amb proves d'avaluació de les diferents sèries.


Programa
  1. Introducció a l’auditoria: legislació bàsica i normes tècniques d’accés a l’auditoria de comptes
  2. Intangible, material i immobiliàries
  3. Existències
  4. Clients i deutors
  5. Altres actius: inversions en grup, associades i altres financeres
  6. Efectiu i altres actius líquids
  7. Auditoria del patrimoni net
  8. Proveïdors i compres
  9. Préstecs, creditors i altres passius
  10. Pèrdues i guanys

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditors-censors.com i serà per rigorós ordre de recepció.
Preu amb segells
600€