Curs d'introducció a l'auditoria 2019 - Curs de nivell

Data
del 16 de setembre al 3 d'octubre de 2019
Homologació
43 hores
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Objectius 
Donar una visió general de l’auditoria de comptes, desenvolupar les diferents etapes en què es porta a terme l’activitat d’auditoria i introduir els procediments principals que s'utilitzen en el treball com a auditor a aplicar pel personal júnior en les diferents àrees de balanç i de compte de pèrdues i guanys


Metodologia 
Sessions presencials. Breu introducció teòrica al contingut de cadascuna de les sessions del programa i exercicis pràctics de desenvolupament del treball teòric presentat. 33 hores de formació presencial amb una prova d'avaluació final.

Sessions virtuals. Estudi introductori a les NIA-ES. Vídeo introductori i materials d’estudi per a totes les sèries. 10 hores de formació virtual amb proves d'avaluació de les diferents sèries.


Programa
 1. Introducció a l’auditoria: aspectes generals, legislació bàsica i normes generals de l’auditoria de comptes 
 2. Etapes en el procés de l’auditoria. Organització del treball i dels arxius. L’enfocament basat en riscos, la importància relativa, avaluació i resposta als riscos i obtenció d’evidència
 3. La planificació, coneixement del negoci, revisió analítica global, avaluació del control intern i mostreig en auditoria
 4. Auditoria d’actius: Immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries. Existències. Clients, deutors i vendes. Saldos d’efectiu i bancs
 5. Auditoria de passius: Patrimoni net. Proveïdors, creditors i compres. Administracions públiques. Préstecs i altres passius
 6. Auditoria de pèrdues i guanys. Proves específiques
 7. Revisió de comptes anuals
Calendari del curs


Aspectes a tenir en compte:
 • Els tres primers temes son més teòrics però es té que fer referència permanent a situacions relacionades amb el mon real. Els aspectes teòrics no apareixen a la resta de temes.
 • En alguns punts molt concrets del programa es poden fer referències a la comptabilització de determinades operacions complexes.
 • A la part d’auditoria d’actius es farà referència explicita a procediments com: anàlisi d’altes i baixes, anàlisi de les amortitzacions i  deterioraments d’actius; inventari físic, valoració i tall d’operacions; anàlisi de saldos, morositat i confirmacions de deutors; anàlisi de condicions contractuals amb bancs, verificació de conciliacions i confirmacions externes.
 • A la part d’auditoria de passius es farà referència explicita a procediments com: anàlisi d’escriptures, transcendència mercantil del patrimoni i anàlisi de la seva evolució; anàlisi de saldos, garanties i confirmacions de deutors; naturalesa i proves relacionades amb impostos i quadres de bases; condicions de contractes de passius, obligacions, garanties i confirmacions externes.
 • A la part de pèrdues i guanys es farà referència explicita a procediments de proves globals, fonamentalment.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditors-censors.com i serà per rigorós ordre de recepció.
Preu amb segells
360€
Preu sense segells
500€