Curs d'anàlisi econòmica i financera (22-23)

Data
del 14 de novembre de 2022 al 30 de setembre de 2023
Homologació
20 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ
L’objectiu del curs és capacitar al censor perquè mitjançant l’ús d’una sèrie de conceptes, tècniques i eines pugui analitzari interpretar la informació financera de les empreses i grups empresarials amb l’objectiu, en termes generals, de diagnosticar la situació de l’empresa i identificar els riscos i els punts dèbils, així com també els punts forts; realitzar previsions sobre l’evolució economicofinancera de l’empresa considerant l’entorn en què desenvolupa la seva activitat, i generar informació útil per a la presa de decisions dels diferents usuaris de l’empresa.
I també conèixer les fonts d’informació amb què pot comptar l’analista per dur a terme la seva tasca; adaptar les fonts d’informació per aplicar les tècniques i eines analítiques segons els objectius; conèixer les limitacions de la informació comptable; ser capaç de deduir la incidència dels diversos criteris comptables en la informació financera i les conseqüències de la seva anàlisi; entendre la utilitat de l’estat de fluxos d’efectiu i la seva importància predictiva; deduir la capacitat de l’empresa de generar recursos líquids amb la seva activitat econòmica; etc.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
Bloc I
  • Anàlisi dels estats financers
  • Estats financers periòdics: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria i estats de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu
Bloc II
  • Anàlisi de la liquiditat
  • Estudi del fons de maniobra i capital circulant
  • Estat de tresoreria
  • Anàlisi de l’estructura de capital i solvència a llarg termini
  • Anàlisi dels resultats i rendibilitat de la inversió
Bloc III
  • Diagnòstic economicofinancer de l’empresa


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
230€
Altres col·lectius
460€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.