CURS COMPLET - WEBINAR: Renda 2019. Novetats i actualització tributària


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
12 de maig de 2020
Homologació
2 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
d'11:00 a 13:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
En aquesta webinar de la Renda 2019 es pretén fer una revisió de les novetats principals i fer una actualització dels distints rendiments, així com revisar determinats criteris de la Direcció General de Tributs i sentències rellevants:
 
 1. Anàlisi de les novetats principals de la Renda de 2019: canvis normatius i de gestió de l’impost.
 2. Revisió de les exempcions i exempcions per reinversió (rendes vitalícies majors de 65 anys i exempcions per venda habitatge habitual)
 3. Revisió esquema de liquidació (base general i d’estalvi). Criteris d’imputació temporal.
 4. Revisió i actualització de la tipologia de rendiments:
  1. Rendiments del treball: Revisió de conceptes integrats en aquesta naturalesa de rendiments. Despeses deduïbles. Reducció per irregularitat i per període de generació. Exempcions 7p) i locomoció i dietes exemptes de retenció. Retribucions d’administradors.
  2. Rendiments del capital immobiliari: Arrendaments de béns immobles i despeses deduïbles. Rendes immobiliàries imputades. Individualització rendiments. Criteris i novetats en 2019.
  3. Rendiments del capital mobiliari: Tractament dels dividends i transmissió drets de subscripció. Compensació de rendiments negatius amb guanys patrimonials i percentatge aplicable el 2019. Rendes a base general i a base d’estalvi.
  4. Rendiments d’activitats econòmiques: Criteris en despeses deduïbles afectes a activitats econòmiques (liberalitats, afectacions vehicles, viatges, manutenció, etc.). Qualificació de les retribucions dels socis professionals.
  5. Guanys i pèrdues patrimonials: Coeficients d’abatiment: criteris i límit quantitatiu de 400.000 € en la seva aplicació i l’històric de transmissions efectuades a tenir en compte. Altres consideracions.
 5. Criteris en l’àmbit de la unitat familiar i deduccions de la quota íntegra: Revisió de les principals deduccions estatal i autonòmica.
 6. Impost sobre el patrimoni de l’exercici fiscal 2019: criteri en l’exempció de participacions en la perspectiva de bonificació d’empresa familiar. Valors immobiliaris a considerar.
 

Nota: Aquest webinar és gratuït ateses les circumstàncies actuals que estem vivint, recordem que el preu real per a Col·legiats/Col·laboradors/Associats del CCJCC seria superior de 25€ i de 35€ per a Altres Col·lectius. 


CURS PLE.
 
 
La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de webinar, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100


 
 
 
Curs gratuït exclusivament per a col·legiats i per a associats i col·laboradors donats d’alta al nostre Col·legi
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.