Criteris comptables aplicables a les cobertures en PGC


Ponents

Data
14 de desembre de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 13:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
PRESENTACIÓ: 

El dissabte 30 de gener de 2021, es va publicar el Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre, i les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre.

Amb relació a la norma de cobertures comptables, encara que els models de cobertures es mantenen, s'amplien les partides cobertes i els instruments de cobertura i es modifiquen els criteris per poder aplicar-los.

Per això, per poder implementar la norma, les empreses hauran d'adaptar i integrar els seus sistemes de gestió de riscos i documentació de relacions de cobertura, de control intern i d'informació i els auditors s’hauran de familiaritzar amb els nous processos per poder portar a terme les auditories de l'exercici 2021.

Malgrat que les modificacions són d'aplicació als exercicis que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2021, les empreses hauran de comptabilitzar els impactes derivats dels criteris de transició i de les operacions a partir d'aquesta data. A aquest efecte, s'ha de recordar que les empreses hauran de presentar els pagaments a compte de l'impost sobre societats de l'exercici 2021, de conformitat amb els nous criteris de registre i valoració, motiu pel qual és d'aplicació imminent.

PROGRAMA: 
Agenda del curs de cobertures

 
  1. Objectiu de la comptabilitat de cobertures
  2. Instruments de cobertura
  3. Partides cobertes
  4. Criteris per aplicar la comptabilitat de cobertures
  5. Comptabilització de cobertures
  6. Comptabilització valor temporal i de l'element a termini
  7. Data de vigència i transició
 

La sessió es desenvoluparà mitjançant la plataforma Campus Auditores ICJCE i serà en castellà.
Qualsevol consulta sobre el funcionament de la plataforma, contacteu amb l'Escuela de Auditoría de l'ICJCE
.PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
100€
Altres col·lectius
140€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa