Checklist pràctica per a la revisió dels estats financers amb els darrers canvis PGC: diferències PGC vs. USGAAP i PGC vs. NIIF


Ponents

Data
31 de gener i 2 de febrer de 2022
Homologació
5 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 16:00 a 18:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
PRESENTACIÓ: 

Atès que l'exercici 2021 és es el primer que s'audita amb els darrers canvis PGC, l'objectiu de les sessions és proporcionar-te davant aquest nou escenari PGC una checklist totalment pràctica i d'aplicació directa en la teva propera auditoria per a la revisió dels estats financers en relació amb les diferències PGC vs. USGAAP i PGC vs. NIIF. 

ABAST:

En un entorn multinacional el treball d’auditoria consisteix, en nombroses ocasions, en expressar una opinió, no tan sols sobre uns comptes anuals preparats d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació a l’Estat (el PGC) sinó també de fer-ho sobre uns estats financers que s’han preparar d’acord amb altres principis i criteris comptables (en definitiva, un altre marc d’informació financera), bé per la condició de grup amb títols cotitzats, bé per estar reportant a la matriu ubicada en altre jurisdicció. També una empresa que s’està auditant pot tenir participacions en filials que preparen i reporten els seus estats financers d’acord amb altres principis comptables. 

Un cas usual és el de filials d’empreses americanes que apliquen els anomenats USGAAP (principis comptables generalment acceptats als Estats Units) en preparar els estats financers que reporten a la seva matriu.

Un altre cas habitual és el del grup d’empreses que tenen títols que cotitzen en qualsevol mercat de valors de la Unió Europea, i que ha de preparar els seus estats financers d’acord amb les anomenades NIIF-UE, Normes internacionals d’informació financera adoptades per la Unió Europea. Tant la societat dominant com les societats que intervenen en la consolidació hauran de preparar els seus estats financers d’acord amb aquests principis comptables. 

METODOLOGIA DE LA SESSIÓ: 
  • Les dues sessions es desenvoluparan sobre la base d’una presentació que conté una autèntica enumeració de les principals diferències entre ambdós cossos comptables. 
  • Es pressuposa que l'assistent té coneixements del PGC

PROGRAMA: 

SESSIÓ 1: CHECKLIST PRÀCTIC DE PRINCIPALS DIFERÈNCIES ENTRE PGC I USGAAP
(31 de gener de 2022)
  • Aquesta primera sessió està dirigida a auditors o a professionals de la comptabilitat que hagin d'auditar/elaborar estats financers d'acord amb USGAAP. 
  • Habitualment es necessita perquè l'empresa forma part d'un grup americà que consolida d'acord amb USGAAP. 

SESSIÓ 2: CHECKLIST PRÀCTIC DE PRINCIPALS DIFERÈNCIES ENTRE PGC VS. NIIF
(2 de febrer de 2022)
  • Aquesta segona sessió està dirigida a auditors o professionals de la comptabilitat que hagin d'auditar/elaborar estats financers d'acord amb NIIF. 
  • Habitualment es necessita perquè l'empresa forma part d'un grup estranger que consolida amb NIIF o bé perquè forma part d'un grup local que ha de preparar estats financers consolidats d'acord amb NIIF, per tenir títols que cotitzen en mercats regulats.
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa