Auditoria de l'àrea fiscal (Nivell avançat)


Ponents

 • Josep Alemany

  Delegat de Catalunya de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals

  Currículum Descarrega PDF (124KB)
 • Jordi Bertran

  Economista / Assessor fiscal i Director del despatx BERTRAN RIBERA ASESORES, SLP

  Currículum Descarrega PDF (179KB)
 • Jacobo García-Nieto

  Director. Russell Bedford España

  Currículum Descarrega PDF (219KB)
Data
8 i 10 de novembre de 2021
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat i 3 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
SESSIÓ – 1:
 • REVISIÓ DE L’ÀREA FISCAL EN EL TREBALL D’AUDITORIA
  • Anàlisi del risc d’auditoria
  • Objectius i procediments
  • Abast i procediments d’auditoria
  • Abast del primer any d’auditoria
   • Expedient permanent
  • Qüestionari de l’àrea fiscal
 
 
 • IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
  • IVA i operacions internacionals:
   • Operacions intracomunitàries
   • Exportacions / Importacions de béns i servies
  • IVA i comerç digital (de béns i serveis)
  • Regles especials de determinació de la base imposable:
   • Operacions entre entitats vinculades
   • Autoconsum de béns i serveis
  • Règim de deduccions de les quotes suportades:
   • La regla de prorrata
    • Aplicació
    • Càlculs
    • Registre comptable
   • Regularització de béns d’inversió
    • Aplicació
    • Càlculs
    • Registre comptable
 
SESSIÓ – 2:
 • IMPOST SOBRE SOCIETATS
  • Anàlisi de les exempcions en l’Impost sobre societats
  • Operacions entre entitats vinculades i impost sobre societats:
   • Regles de valoració
   • Informació i documentació
   • Registre i seguiment comptable
  • Tractament del impostos suportats a l’estranger
  • La comptabilització de l’Impost sobre Societats (resolució ICAC 09/02/2016)
  • Impost sobre societats i informació en la memòria dels comptes anuals
 
 • AUDITORIA D’ALTRES TRIBUTS
  • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
  • Impost sobre els actius no productius de les entitats jurídiques i l’auditor
  • Tributs locals:
   • Impost sobre activitats econòmiques
   • Impost sobre béns immobles
   • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 
 
 • FASE DE CONCLUSIONS
  • Conclusions dels treballs
  • Avaluació del risc
  • Determinació i valoració de contingències
  • Carta de manifestacions
  • Informe d’auditoria
  • El compliance fiscal
 
  


Recordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).
 


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
150€
Altres col·lectius
225€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa