Anàlisi d'estats financers (2021-2022)

Data
Del 31 de gener al 19 de febrer de 2022
Homologació
30 hores
Horari
Curs obert
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

TEMES:
 1. Anàlisi dels estats financers
 2. Estats financers periòdics: Balanç de situació
 3. Estats financers periòdics: Compte de pèrdues i guanys
 4. Estats financers periòdics: Memòria i estat de canvis en el patrimoni net
 5. Estats financers periòdics: Estat de fluxos d'efectiu
 6. Anàlisi de la liquiditat
 7. Estudi dels fons de maniobra o capital circulant
 8. Estudi del cicle d'explotació
 9. Estat de tresoreria
 10. Anàlisi de l'estructura de capital i solvència a llarg termini
 11. Anàlisi dels resultats i rendibilitat de la inversió
 12. Diagnòstic economicofinancer de l'empresa

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Col·laboradors firmes Col·legi
300€
Altres
375€