El control intern de l'activitat economicofinancera dels ens locals en el Text refós de la Llei d'hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/5) i en el Reglament de control intern de les entitats del sector públic local (Reial decret 424/2017, de 28/4). Especial referència a la funció interventora


Ponents

 • Petra Saiz

  Interventora General de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

  Currículum Descarrega PDF (212KB)
Data
9 i 11 de desembre de 2019
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
 • Àmbit d'aplicació del control intern en les entitats del sector públic local
 • Els principis i les formes de l'exercici del control intern
 • Deures i facultats de l'òrgan de control intern
 • La funció interventora
  • Sobre drets i ingressos
   • Fiscalització prèvia i presa de raó comptable
  • Sobre despeses i pagaments
   • Fiscalització prèvia plena
   • Fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
  • El resultat de la fiscalització
   • Els reparaments i la resolució de discrepàncies
  • L'omissió de la funció interventora
 • El control financer permanent i les actuacions de control atribuïdes en l'ordenament jurídic a l'òrgan interventor com el control de subvencions i els informes preceptius i certificats en matèria economicofinancera i estabilitat pressupostària previstos en la normativa sectorial     

 

COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
 
Col·legiats i col·laboradors
175€
Altres col·lectius
263€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.