2a Edició: Curs de formació per a la col·laboració en actuacions d'auditoria pública a les entitats dependents del sector local (Reial decret 424/2017)

Data
del 26 d'octubre al 14 de desembre del 2020
Horari
dilluns i dimecres de 15:30 a 18:30 hores (42 hores de durada)
Lloc
Sessions en directe amb impartició no presencial per mitjà de la plataforma formativa de l'Escola: Escola Oberta d'Auditors - EOA - moodle
A quin públic està dirigida aquesta formació:
Firmes d'auditoria mitjanes i petites especialitzades en auditoria del sector públic i aquells auditors amb d'experiència que vulguin desenvolupar la seva activitat en el sector públic local.



PROGRAMA:

26.10.2020. MÒDUL RÈGIM JURÍDIC I COMPTABLE LOCAL: EL SECTOR PÚBLIC LOCAL: MARC LEGAL, TIPOLOGIA, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC. Joan Anton Font. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona.

  
28.10.2020 i 02 i 04.11.2020. MÒDUL RÈGIM JURÍDIC I COMPTABLE LOCAL: LA COMPTABILITAT PÚBLICA I EL CICLE PRESSUPOSTARI. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. EL COMPTE GENERAL. Anna Puig. Interventora de l'Ajuntament de Banyoles.

  
09 i 11.11.2020. MÒDUL CONTROL ECONOMICOFINANCER I AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLIC:  LA FUNCIÓ INTERVENTORA EN EL MARC DE L'RD 424/2017. Ernest Ruiz. Viceinterventor General de la Diputació de Girona.

  
16.11.2020. MÒDUL CONTROL ECONOMICOFINANCER I AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLIC: L'AUDITORIA PÚBLICA: FORMES DE COL·LABORACIÓ DELS AUDITORS PRIVATS EN LES FUNCIONS D'AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER. Pere Ruiz. Auditor censors jurat de comptes. Soci a Faura-Casas Auditors Consultors. 

  
18.11.2020. MÒDUL CONTROL ECONOMICOFINANCER I AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLIC: L'APLICACIÓ DE LES NIA-ES-SP AL SECTOR PÚBLIC LOCAL. Rosa Puigvert. Auditora censorsa jurada de comptes. Col·legi de Censors Jurats de Comptes. Jordi Vicente. Auditor censors jurat de comptes. Soci a Uniaudit Oliver Camps


  
23.11.2020. MÒDUL AUDITORIA D'ÀREES ESPECÍFIQUES: AUDITORIA DE L'ÀREA DE PERSONAL: NORMATIVA APLICABLE, DELIMITACIÓ I ABAST, RISCOS I PROVES ESPECÍFIQUES. Baldomero Rovira. Interventor de l'Ajuntament de Reus.

  
25 i 30.11.2020. MÒDUL AUDITORIA D'ÀREES ESPECÍFIQUES: AUDITORIA DE L'ÀREA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: NORMATIVA APLICABLE, DELIMITACIÓ I ABAST, RISCOS I PROVES ESPECÍFIQUES. Javier Requejo. Viceinterventor General Ajuntament Tarragona.

  
02.12.2020. MÒDUL AUDITORIA D'ÀREES ESPECÍFIQUES: AUDITORIA D'AREES I RISCOS ESPECÍFICS DEL SECTOR LOCAL I: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I ROMANENT DE TRESORERIA, FINANÇAMENT AFECTAT, CONCILIACIÓ COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA/FINANCERA, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, CONTINGUT COMPTES ANUALS ICAL. Jordi Vicente. Auditor censors jurat de comptes. Soci a Uniaudit Oliver Camps


09.12.2020. MÒDUL AUDITORIA D'ÀREES ESPECÍFIQUES: AUDITORIA D'AREES I RISCOS ESPECÍFICS DEL SECTOR LOCAL II: IMMOBILITZAT I PATRIMONI, ENCÀRRECS DE GESTIÓ I MITJANS PROPIS, SUBVENCIONS, GESTIÓ D'INGRESSOS PÚBLICS. M. Ángel Catalán. Auditor censors jurat de comptes. Socia a Auren Auditores.


14.12.2020. ASPECTES PRÀCTICS DE COL·LABORACIÓ ENTRE AUDITORS PRIVATS I INTERVENTORS. Petra Saiz. Interventora General de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. Pere Ruiz. Auditor censors jurat de comptes. Soci a Faura-Casas Auditors Consultors. 




PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu per a una única persona inscrita a la firma
450€
Preu per a més de una persona inscrita per firma
400€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa