Curs de formació per a la col·laboració en actuacions d'auditoria pública a les entitats dependents del sector local (Reial decret 424/2017)

Data
del 25 de novembre de 2019 al 3 de febrer de 2020
Horari
dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00 hores (60 hores de durada)
Lloc
Seu del CCJCC
Aquesta formació es desenvolupa en el marc del Reial decret 424/2017 de 28 d'abril de 2017. Aquest Reial decret, regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local i fixa l'obligació d'auditar anualment els comptes de totes les entitats dependents dels ens locals. És especialment nou el fet que aquest obre la possibilitat d'establir mecanismes de col·laboració amb auditors externs orientats a aconseguir el millor desenvolupament d'aquesta funció.
En concret, l'article 34 d'aquest Reial decret indica que l'entitat local podrà contractar per a col·laborar amb l'òrgan interventor firmes privades d'auditoria que s’hauran d'ajustar a les instruccions dictades per l'òrgan interventor.
En aquest escenari, aquesta formació està enfocada a preparar als auditors en aquesta activitat professional que el Reial decret possibilita que sigui demandada pels interventors del sector públic local. Els comptes tancats a 31/12/19 seran els primers que hauran de ser auditats obligatòriament.
 

PROGRAMA (60 hores de durada):
 1. Règim jurídic i comptable local
  1. Els ens locals: marc legal, tipologia, funcionament i règim jurídic
  2. La comptabilitat pública i el cicle pressupostari
  3. Liquidació del pressupost
  4. El compte general
 2. Control economicofinancer i auditoria del sector públic
  1. La funció interventora
  2. L’auditoria pública. Normes d’auditoria del sector públic
  3. Auditoria financera, auditoria de compliment i auditoria operativa
  4. Els informes d'auditoria pública
 3. Auditoria de compliment de l'àrea de personal
  1. Normativa aplicable
  2. Tipologia i procediment per a la provisió de llocs de treball
  3. Delimitació i abast de l’auditoria en matèria de personal
  4. Especificitats i àrees de risc
 4. Auditoria de compliment de l'àrea de contractació pública
  1. Normativa aplicable
  2. Tipologia i procediment per a la contractació pública
  3. Delimitació i abast de l’auditoria en matèria de contractació
  4. Especificitats i àrees de risc
 5. Àrea d’urbanisme
  1. Normativa aplicable
  2. Convenis urbanístics
 
 
METODOLOGIA:
Introducció teòrica de cadascun dels mòduls del programa amb especial incidència en els aspectes específics i les àrees de risc.
 

PROFESSORAT:
 • Joan Anton Font - Secretari Ajuntament de Tarragona
 • Javier Requejo - Viceinterventor Ajuntament de Tarragona
 • Pilar Gibert - Cap de servei de contractació Ajuntament de Sant Cugat
 • Mari Carme Noguer - Cap Organització Ajuntament de Manlleu
 • Anna Puig - Interventora Ajuntament de Banyoles
 • Petra Saiz - Interventora general Ajuntament de l'Hospitalet
 • Enric Fernández - Interventor general de la Generalitat adscrit subdirecció general de control financer
 • Virginia Astigarraga - Interventora de la Generalitat subdirectora general de fiscalització
 
A quin públic està dirigida aquesta formació:
Firmes d'auditoria mitjanes i petites no especialitzades en auditoria del sector públic així com aquells auditors amb un mínim d'experiència que es vulguin introduir en el sector públic local.
 
Els assistents rebran a la finalització del curs un diploma d'activitats formatives.
    
Entitat col·laboradora: CSITAL
 


COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)


Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC)PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu:
600€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa